Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Projekt Ancient Arrow

Hudba

Obrazy

Poezie

Filosofie

Stažení souborů

Domů

Glosář

 

Komora 1 - Životní principy Svrchované jednoty

Komora 2 - Střídající se modely existence

Komora 3 - Prvotní plán průzkumu

Komora 4 - Víra a její energetické systémy

Výňatek z prahové kosmogonie

Manifest Svrchované Jednoty

Můj ústřední cíl

Mé ústřední odhalení

 

 

Střídající se modely existence - Komora č. 2

Vědomí Svrchované Jednoty má za cíl pobízet lidský nástroj, aby vstoupil do reality Prvotního Zdroje. Ve všech putováních lidského vědomí ze Zdrojové Reality byly vyřazeny základní vlastnosti Zdrojové Reality používáním logické mysli a vytrvalé víry v jazyk omezení, který proudí z vnějších řídících orgánů hierarchie.

Zdrojová Realita, skrytá za jazykem, se postupně stala "ozářena" proroky vašeho světa a bere takto na sebe obraz jazyka, spíše než vyjádření svých základních vlastností. Jazyk je tvůrcem omezení. Je to záruka tyranie a uvěznění do pasti. Potenciálně všechny bytosti uvnitř časoprostorového vesmíru si přejí uchovat závislost na hierarchii, která sahá někam mezi jednotlivce a základní vlastnosti Zdrojové Reality.

Je to hierarchie, která používá jazyk jako formu strukturálního omezení, ač za určitých okolností, se to může zdát osvobozující a inspirující.

Zdrojová Realita je místo, v němž přebývá Prvotní Stvořitel a to je mimo rozsah chápání nějakého jazyka. Je dokonalá uvnitř sebe a má jedinečný účel, demonstrovat kolektivní sílu všech druhů uvnitř Vesmíru Celku. Je archetypem dokonalosti. Je standardním nosičem vrozeného tvaru a konečného určení každé bytosti. JEJÍ podstata je natolik mimo ponětí, že tendencí lidského nástroje je uchylovat se k jazykovým vnějším formám - a následně ke hierarchii - za účelem definování Zdrojové Reality.

Hierarchie, skrz rozšiřování vývojově - spasitelského modelu existence, se pokusila vést vývoj všech bytostí přes Vesmír Jednoty. Spojení mezi jednotlivcem a zdrojem je lstivě podkopáváno kvůli různým jazykovým rovinám, manipulacím systémů víry různým řízením rituálů, které byly ustanoveny hierarchií, aby mohla zprostředkovávat spojení mezi duchovní podstatou bytostí a jejím zdrojem, Prvotním Zdrojem.

Každý jednotlivec musí poznat sama sebe, aby mohl být svoboden od veškerých forem vnějších berliček. To neznamená, že jednotlivec nemá věřit jiným, nebo sdružovat se v přátelských a komunitních svazcích, je to prostě upozornění, že relativní pravda se neustále posouvá do jiné roviny v rukou těch, kteří si přejí ovládat a i kdyby jejich motiv byl jakkoliv pozitivní, je to pořád jenom forma ovládání. Jestliže hierarchie odepře informaci, interpretativní střediska relativní pravdy jsou v pozici získávání a udržování moci spíš, než v pozici postradatelného zmocněnce Zdrojové Reality.

Je tak mnoho vrstev relativní pravdy, že jestliže nasloucháte jazyku vnějšků, s největší pravděpodobností přenecháte svou vlastní moc ve prospěch proklamací jazyka. Jazyk je svůdný pro řízení a ovládání vozítka ega tak, jako mysl inklinuje k podřízenosti a k víře v jazyk vnějšků. To může nepředstavitelně lákat k víře v obrazy a ideje – ať už skutečné, či imaginární, - v zájmu udržení jednotlivců v otroctví  menší pravdy, anebo k podpoře hierarchie, i když již neslouží svému účelu. Rychle se blíží čas, kdy závoje ovládání na všech úrovních hierarchie budou považovány za překonané těmi bytostmi, které směřují ke stržení závojů a umožní Svrchované moci převážit nad hierarchickou.

Jsou bytosti, jejichž budoucnost je svázána s budoucností Terry-Země a směřují k tomu, aby demonstrovaly pravdu rovnosti Zdroje pro všechny bytosti na všech úrovních vyjádření. Stane se základním smyslem hierarchie pozvolna odstranit tyto překážky rovnosti takovým způsobem, že hierarchie bude spíš ochráncem vědomí, než jeho hlídačem. Jsou zde takové bytosti, které zajistí aby závoje padaly rychle pro ty, kteří jsou připraveni ke sjednocení se svým Zdrojem. Jsou to ti, jenž chtějí poukázat na bludné stezky hierarchie a obejmout své božství, jako svrchované vyjádření Zdrojové Reality.

Hierarchie reprezentuje různé zájmy, různé vnímání reality a různé pohnutky. Je to různorodost, která způsobuje to, že hierarchie se stává neefektivní ve schopnosti vést jednotlivce k jejich stavu rovnému Prvotnímu Zdroji. Nicméně, tato různorodost je také tím, co umožňuje hierarchii dát prvotní impuls k probuzení množství jednotlivců a přitáhnout je k jejich duchovním energiím a intuitivním střediskům. Naproti tomu, hierarchie se chytila do pasti různosti a přílišné specializace, jenž jí brání stoupat po strmém žebříku evoluce ke Světelné Řece Radosti, jenž má účel zmocnit bytosti ke Zdrojové Rovnosti. Spasitelský koncept vyplývá z pocitů nepřiměřenosti, které se neustále valí uvnitř masového vědomí lidstva přes jejich genetickou mysl. Tyto pocity se vztahují k fragmentaci lidského nástroje a jeho neschopnosti – v tomto stavu fragmentace - plně uchopit svou celostní perspektivu a dosáhnout na svůj božský původ, přijmout se, jako rovný Prvotnímu Zdroji. Z toho plyne zdánlivě nekonečné hledání vlastní záchrany před nedostatečností a nejistotou, jenž vyplývá z fragmentace lidského nástroje. Motiv vyvíjet vědomí je odvozen z pocitu bytí menším než celek. A především, z pocitu odpojení od Prvotního Zdroje, kvůli špatnému odhadu, který je způsoben fragmentací lidského nástroje. Skrze tyto pocity se fragmentace zvěčňuje všemi druhy a předává se genetické mysli, jenž je sdíleným základem lidského nástroje. Genetická mysl lidských druhů je sama o sobě nejmocnější složkou hierarchie a je utvářena zvláštními podmínkami života lidského nástroje v třírozměrném, pětismyslovém vše konzumujícím kontextu.

Když bytost na počátku vstoupí do lidského nástroje při narození, je okamžitě fragmentována do tělesného, citového a mentálního spektra vnímání a vyjádření. Od tohoto dne je bytost opatrně stimulována k přizpůsobení se a pohybu uvnitř třírozměrného a pětismyslového kontextu Terry-Země. Vlastně, bytost záměrně fragmentuje své vědomí aby zkusila oddělení od celku. V tomto stavu oddělení, se bytost sama od sebe znevýhodňuje za účelem nové zkušenosti a hlubšího pochopení Prvotní Matrice, čili grandiózní vize Prvotního Zdroje. Bytost v lidském nástroji může pomocí tohoto hlubšího pochopení transformovat třídimenzionální kontext na sebevědomou, integrovanou složku Vesmíru celku.

Tato velkolepá a smysluplná snaha pobízí lidský nástroj ke hledání své jednoty a opětovného splynutí s Prvotním Zdrojem. Toto hledání, ve velké míře, je palivem, jenž žene jednotlivce k nalezení a prozkoumání evolučně-spasitelského modelu existence. Poskytne jednotlivci s motivací hledat pomoc a vedení ze specifické podskupiny hierarchie a takto vyvíjí smysl pro sounáležitost a jednotu. Je to ten samý smysl pro sounáležitost a jednotu, který pomáhá podněcovat růst vědomí základní jednoty mezi lidským nástrojem, Bytostným Vědomím, Vesmírem Celku, Zdrojovou Inteligencí a Prvotním Zdrojem.

To je důvod, proč je evolučně-spasitelský model tak rozhodující, jako součást Velkého Experimentu. Je to stupeň, na kterém lidský nástroj vyvíjí smysl pro jednotu a sounáležitost. Smysl pro vztah k nějaké ohromné a obsažné vizi. To je také důvodem, proč hierarchie živí spasitele. A také je to důvodem, proč hierarchie vyvinula a živí pocity nedostatečnosti a nejistoty. Skutečně to urychluje sjednocení lidstva, které naopak zas urychlí a povede ke sjednocení lidstva s Vesmírem Celku. Duchovní vůdcové jsou schopni nazírat hluboko pod povrch reality života a zakusit složitost propojení všech živých forem a také zažít, jak je tato složenina života inteligentní, mimo schopnosti lidského nástroje, pochopit a vyjádřit tuto realitu. Je to kvůli tomu, že duchovní vůdcové mohou pouze tlumočit realitu, svými osobními schopnostmi pouze pochopit a vyjádřit hloubku života a jeho neomezenou inteligenci. Nikdo není schopen nástroji jazyka popsat hloubku a šířku života. Mohou přinejlepším popsat svou interpretaci a své dojmy.

Každý člověk je schopen, do určité míry, nahlížet pod povrch reality života a pochopit, vyjádřit svou vlastní interpretaci Vesmíru Celku. Potřebují pouze čas a záměr pro vytvoření své vlastní interpretace. A toto je přesně ono, co vyučovali všichni duchovní vůdcové. Hlubší smysl života není v tom, být zkoušen několika málo vyvolenými, ale vyvíjet dynamickou inteligenci, která má tak mnoho tváří, kolik je životních forem. Žádná životní forma či druh nevlastní výhradní portál do Vesmíru Celku, ve kterém Prvotní Stvořitel vyjadřuje SEBE a SVŮJ MAJESTÁT.

Portál je sdílený všemi, protože Prvotní Stvořitel je ve všech věcech. Všichni velcí duchovní vůdcové Terry-Země, svým způsobem, vykládali Vesmír Celku a úlohu lidstva v něm. Kvůli jejich výmluvnosti se jejich interpretace postavené na autoritě a hloubce vhledu, stávaly terčem sporů mezi různými skupinami hierarchie. Tyto spory a vyšetřovací procesy vytvořily polaritu víry. Vždy se najde účastné obecenstvo, aby hájilo a přikrášlovalo interpretace svých jednotlivých vůdců, zatímco každý člověk s jiným názorem, obdrží za svou víru pouze pohrdání.

Tato zvláštní metoda tvorby náboženství, jenž je ukotvena ve spasitelské, či prorocké interpretaci Vesmíru Celku, je jedinečná pro druhy, jenž zkoumají evolučně-spasitelský model existence. Ti duchovní vůdcové, kteří jsou rozpoznáni jako velcí proroci, nebo spasitelé, vytvořili vizi Vesmíru Celku, jenž se vymyká tomu, co bylo doposud takto definováno hierarchií. Vytvořili nový portál ve Vesmíru Celku a byli ochotni sdílet svou vizi i za cenu sporů a posměchu.

Tito muži a ženy byli branou pro lidstvo, aby mohlo prozkoumat nové aspekty sama sebe. Zapojit část své nadduše, či kosmického vědomí, bylo nezbytné zvlášť v tehdejším čase, v jejich evolučním cyklu. Ale interpretace vůdců byla velice často tlumočena stoupenci, jejichž přáním bylo vytvoření náboženství, nebo sekty a tato vize se tiše vzdá do rukou hierarchie, kde se stává umrtvenou tím, že je připojena k masivní struktuře, která ji současně chrání a podporuje.

Prvotní Stvořitel je napojen na jednotlivce, ne organizace. Tedy, hierarchie není napojena na Zdroj živým a dynamickým způsobem. Hierarchie je více propojena se svou vlastní kolektivní touhou pomáhat, sloužit, vykonávat funkci, která umožní užití moci pro směřování k vizím svých vůdců. Samo o sobě, to není nesprávné, či zavádějící. Je to vše částí Prvotní matrice, jež utváří rozvoj vědomí z Prvotního Zdroje k bytosti a bytosti ke Kolektivnímu zdroji. Je to spirála integrace, jenž plodí jednotu a neustále se rozvíjející krásu uvnitř Zdrojové Inteligence.

Co hierarchie volně pojmenovává jako Duch, přichází tak blízko, jako kterékoliv slovo k symbolu Zdroje Porozumění. Zdroj Porozumění obývá všechna vibrační pole, jakožto své rozšíření. Je poslem Prvotního Zdroje, jenž má vztah k hierarchii, jako její protiváha. Zdroj porozumění je činitelem celistvosti a vyrovnání, jenž zajišťuje, že hierarchie slouží svému účelu uvnitř Prvotní Matrice. Zdroj inteligence je vlastně "vědec", který dohlíží na Grandiózní Experiment a vytváří měřítka, vybírá proměnné, sleduje výsledky a hodnotí alternativní výstupy v laboratoři času a prostoru.

Tímto Grandiózním Experimentem je nadcházející transformace a expanze Zdroje Porozumění pro všechny bytosti ve všech existenčních dimenzích. Je účelem tohoto experimentu zkoušet alternativní typy existence a rozhodnout, s určitou mírou jistoty, který model je nejlepší ke sjednocení vědomí, bez negativního dopadu na svrchovanost bytosti, či Prvotního Zdroje. Tento Velký experiment se skládá z mnoha odlišných období, které spolu souvisí, vedouce k Velikému tajemství. Většina těchto různých období je současně vyčerpáváno uvnitř časoprostorového vesmíru za účelem jeho přípravy na nastávající expanzi Zdrojové reality do všech rozměrů existence.

V případě Terry-Země - je toto stupeň existence, který nabízí jasné napojení osobního vědomí na podstatné vlastnosti Zdrojové Reality bez zásahu jakékoliv hierarchie. Je to doba, kdy budou opravdově pochopeny pohádky a mýty historie, jejich skutečný význam. Je to doba, kdy bude jazyk přeměněn v nové možnosti dorozumívání, jenž ukazují podstatné vlastnosti Zdrojové Reality v umění energetiky a vibrací, které způsobí stržení všech bariér ovládání. Je čas poznat, že hierarchie se rozšiřuje celým vesmírem až na jeho samé hranice. Má větve, které se natahují z každého hvězdného systému, ze všech známých dimenzí a vlastně všechny životní formy jsou "listy" tohoto ohromného kosmického stromu. Vývoj skrze větve tohoto stromu stanovuje velké vzdělávání druhů, duchů, planet a hvězd. Takže hierarchie je sestavení vnějších okolností, jenž si přejí vložit své energie do podpory podskupiny, která je zahnízděna někde uvnitř největší ze všech struktur - hierarchie.

Motivem činnosti hierarchie je služba a ve většině případech se to překládá do pojmu spasitelství a uspořádání vesmíru ve formě učitel-žák. Hierarchie je složená ze všech bytostí, všech motivů, jejichž energie jsou pospojovány do podskupin. Tyto podskupiny jsou nezávislými větvemi obrovského kosmologického stromu, jenž obklopuje věci mimo Zdrojovou Realitu. Kořeny tohoto stromu jsou vázány v půdě genetické paměti a podvědomých instinktů. Výhonky u paty stromu jsou nejstarší a zastupují přirozená náboženství druhů. Prostřední větve jsou ortodoxní náboženství a instituce, zatímco horní větve reprezentují současné systémy víry, které se teprve nedávno objevily po celém vesmíru. Celý strom v této definici je tato hierarchie a její semeno bylo původně zaseto, pěstováno a živeno Zdrojovou Inteligencí za účelem vyvolání Velkého Experimentu.

Je to experiment transformační verze evoluce. Vývoj je svízelný a nadcházející proces posouvání pozic uvnitř hierarchie vždy vyměřuje vaši současnou pozici ve vztahu k nové, která přichází. Transformace je jednoduše poznání, že existují rychlé stezky, které obchází hierarchii a vedou ke svrchovanému mistrovství spíš, než ke vzájemně podmíněnému spasitelství a že tyto nové stezky mohou být zpřístupněny přímým zážitkem bytí rovným tónu-vibrace, jenž je přítomna ve všech bytostech.

Tato tónová vibrace není tím, co se obvykle považuje za hudbu sfér, anebo vibraci ducha pohybujícího se vesmírem v souzvuku se záměry Zdroje. Je to vibrace, která drží pohromadě tři principy transformační zkušenosti: Vztah k vesmíru skrz vděčnost, pozorování Zdroje všech věcí a živení života.

Jak by mohla hierarchie jednat v roli výkladového střediska bez manipulování a zatemňování svobodné vůle bytostí? Velký experiment byl navržen se svobodnou vůlí, jako primární metodou získávání pravých informací, jenž může být použita k rozepnutí Zdrojové Reality do všech dimenzí existence. Svobodná vůle je vláknem hodnověrnosti, jenž tvoří hodnotu různých zkoušek během Velkého Experimentu. Hierarchie, nebo jakákoliv jiná vnější struktura, nikdy nedává v sázku svobodnou vůli. Pouze bytost si může vybrat svou realitu, toto je základní zásada svobodné vůle.

Svobodná vůle není omezena jenom tím, že bytost je obdařena alternativními realitami, či relativními pravdami, které oddalují uskutečnění Zdrojové rovnosti. Bytost sama si volí vnější vysvětlení reality, místo toho aby pátrala uvnitř svých vlastních zdrojů a vytvářela svou svrchovanou realitu. Hodnota svobody se vždy zvětšuje, když se pohybujete směrem k svrchovanosti a opačně, zmenšuje se, jestliže se pohybujete směrem ke vnější závislosti. Volba mezi svrchovaností nebo vnější závislostí je základem svobodné vůle a není žádná struktura nebo vnější zdroj, který by odstranil tuto základní volbu. Je vnitřní volbou, že bez ohledu na vnější poměry, je někdo neschopen přijmout popření všeho vnějšího.

Vesmír Celku obklopuje všechny dimenze (včetně Zdrojové Reality) a proto jsou v něm obsaženy všechny reality. V této nepochopitelné různosti, každá bytost je opatřena strukturou, která vymezuje její svobodnou vůli v podmínkách jejího vztahu ke Zdrojové Realitě. Každá z těchto struktur se mění v rozsahu volby, ale každá je propojena do superstruktury hierarchie. Bezstrukturní Zdrojová Realita je tam, kde byla původně vymyšlena Zdrojová Realita a když tento princip expandoval do tohoto časoprostorového vesmíru, jako pramének autentičnosti, stal se stále více závislý na schopnosti bytosti rozpoznat svou úplnost ve vztahu ke Zdrojové Inteligenci.

Jestliže se bytost rozdělí na své složky, její pochopení svobodné vůle bude omezeno na to, co je popsáno hierarchií. Jestliže je bytost vědomým kolektivem, který realizuje svou svrchovanou jednotu, podstatou svobodné vůle bude tvoření struktury, která je zbytečná, jako oheň za horkého letního dne. Jestliže bytosti neznají svou jednotu, struktura se stane formou sobě uložené ochrany. Skrze tohoto nadcházejícího vývoje strukturovaného a řízeného vesmíru, bytosti vymezily své hranice – svá omezení - vyjádřením své nejistoty. Postupně se staly částkami svého celku, jako střepy překrásné vázy se málo podobají své kráse v celku.

Kdybyste byli postřehli původ své existence, nepochybně byste uviděli, jak ohromná je ta bytost. Kdybyste byli schopni prohlédnout závojem osudu porozuměli byste, jak nesmírnými se stanete. Mezi těmito dvěma body existence - původem a osudem - je bytost vždy vibrující nádobou Zdrojové Inteligence. S radostí si dovoluje zkoumat časoprostorové vesmíry, jako předsunutá hlídka Prvotního Zdroje. Zatímco hierarchie může zatemnit pochopení celku bytosti, je to však bytost, která se sama od sebe vzdala naslouchání jazyku omezení vyzýváním vnějšků a byla svedena spasitelsko-evolučním modelem.

Proč by hierarchie neposkytla alternativní model transformace-mistrovství a neumožnila bytosti vlastní volbu a činíc takto, opravdu nezkoušela její svobodnou vůli? Je to proto, že jako většina bytostí, není si vědoma svého celku. Její části, nebo podskupiny, jsou úplně posvěcené hranicím. Jelikož tam jsou hranice, jenž definují omezení, je tam také struktura. Jelikož je tam hluboce zakořeněná struktura, je tam i zvrácená víra v nemožnost transformace. Ovšem, časoprostorové vesmíry působí na matrici projekci víry a také tento koncept transformace je odstraněn z reality hierarchie.

Tedy, hierarchie je neschopná dokonce chápat pojem modelu transformace-mistrovství byť i jenom v nejmenší možné míře a umožnit bytosti získat informaci o tom, že existuje alternativa, jenž pochází ze Zdrojové Inteligence. Hierarchie není odpovědna za stav, ve kterém se každá bytost nachází. Převládající model Zdrojové Inteligence je základní. Existoval již před hierarchií. Je to bytost, jenž byla vybrána k prozkoumání hierarchického modelu existence s cílem účasti na Velkém Experimentu a napomoci takto objevení syntézy modelu existence. Hierarchie celkem laskavá, jsouce manipulativní sílou a pouze reprezentuje klíčovou ingredienci v receptu Celku, jenž přetváří bytost k tomu aby přesáhla svou roli, jako vibrující nádoba Zdrojové Inteligence a stala se mostem v expanzi Zdrojové Reality v časoprostorových vesmírech.

Existuje starodávná víra, zrozena v hierarchii, že časoprostorové vesmíry postoupí do Zdrojové Reality a lidský nástroj lásky doprovodí tento vzestupný proces. Nicméně, je to Zdrojová realita, jenž se rozpíná, až obklopí časoprostorové vesmíry za účelem srovnání všech bytostí v syntetickém modelu existence. Zdrojová Inteligence strhává závoje, jenž skrývají skutečný smysl bytostného modelu vyjádření v časoprostorových vesmírech. Když se toto stane, bytost bude vlastnit Zdrojovou rovnost ve všech dimenzích a vibračních polích a její složky budou spojeny k úplnému vyjádření její svrchované perspektivy. Tato transformace bytosti je stezkou do celku a poznáním, že bytostný model výrazu je složeninou existence ve tvaru a beztvaré, jenž je sjednocena v jednu energii, jediné vědomí. Když se tyto části bytosti srovnají a vzájemně propojí, tato se stává nástrojem, který usnadňuje rozpínání Zdrojové Reality. Takže, bytost nestoupá z časoprostorových vesmírů ale spíš srůstá do stavu jednoty, pomocí které její svrchovaný výraz může napomáhat expanzi, nebo, v jiné souvislosti, sestupu Zdrojové Reality do časoprostorových vesmírů.

Nanebevstoupení je často vykládáno jako přirozený výsledek vývoje. Že se tyto všechny planetární systémy a druhy se vyvíjejí do bodu, kdy stoupají mimo omezení a že nakonec časoprostorové vesmíry budou nějak pohlceny Zdrojovou Realitou a přestanou existovat jako vibrační pole. Je to však úplně opačně. Zdrojová Realita sestupuje. Zahrnuje všechny věci a je to Zdrojový záměr rozpínání, ne ústupu. Bytost se přetvoří na celek uvnitř časoprostorového vesmíru a tím se stane součástí Zdrojové Reality, jejího záměru rozpínat se.

Vidíte dokonalost této Prvotní Matrice? Cítíte posouvání této matrice, ze které je odlita vaše realita? Jak to, že nechápete, že vy, jako lidské nástroje, sestáváte z částeček, jenž jsou individualizovány jako jednotlivé body čisté energie, které žijí na mnoha místech a v mnoha dimenzích současně? Jedině uvnitř bytosti je místo k objevení transformace, kam může vstoupit beztvaré a sdílet společenství s předsunutou hlídkou formy. To beztvaré je Věčný Pozorovatel, který bydlí za závojem formy a pochopení a takto čerpá moudrost času ze studny planet. Je to bod počátku, odkud proudí Zdrojová Inteligence. Věčný Pozorovatel je jediným pravým výkladovým centrem pro tuto bytost. Je to samořízený systém, který může hnát bytost k její jednotě. Takže, bytost je složena jednak z beztvaré identity Zdrojové Inteligence a také z tvarové identity zahuštěné energie. Zatímco beztvaré je jedno, tvarové je rozděleno v mnoha částích výrazu, jenž odděluje její vědomí do ostrovů vyjádření a vnímání. Tento stav vede k tomu, že bytost odmítá svou velikost a nádhernou přirozenost bytí. V lidském nástroji, bytost většinou setrvává mlčky a nepohnutě. Vypadá jako pomíjivý šepot radosti, jenž se vás dotýká, jako horský vánek. Je tichá, jako hluboký oceán. Ano, bytost vystupuje v časoprostorovém vesmíru jako hlasatel expanze Zdrojové Reality. Začíná býti známá taková, jaká je. Mnozí cítí stín své bytosti, jakmile se přiblíží. Svěří všechny formy ohraničení tomuto "stínu" ale zřídkakdy věří, že on je tím, kdo osvětluje jejich pravé já. Je to on, komu bychom měli odevzdat všechny sliby věrnosti, všechny obřady lásky, a všechny city naděje, soustředit je a odevzdat je svrchované bytosti, kterou každý z nás je.

Prvotní důvod, proč je evolučně spasitelský model hierarchie tak nepřekonatelný, je v tom, že bytost se stala rozdělenou ve způsobu, jakým chápe své celkové já. Věčný Pozorovatel, který žije v lidském nástroji, je pro časoprostorově podmíněnou mysl klamný, přesto je to mysl, která zkouší se natáhnout a dotknout se tohoto jemného chvění Zdrojové Rovnosti, jenž je navždy roznícena Zdrojovou Inteligencí. Nicméně, mysl je příliš podmíněna a zneschopněna uvědomit si skutečný rozsah bytosti, jež přebývá za stíny intuice. Je to proto, že druhy zkoumají evolučně-spasitelský model existence. Mají malou, nebo žádnou koncepci své jednoty a potřebují spasitele a přizpůsobení procesu evoluce, aby jim přinesli bezpečnost a štěstí.

Je přirozenou podmínkou vyvíjejících se druhů mít přání, vštěpená hierarchií, být spasen a být spasitelem. Tato podmínka ústí do uspořádání vesmíru formou učitel-žák a je to obytný blok evoluce a základní esence strukturální existence hierarchie. Zatímco některé druhy se uchylují k dramatu přežití, aby podnítili svůj evoluční pokrok, jiné druhy se uchylují k dramatu, jenž představuje být spaseným a být spasitelem. Spasitelské drama je výrazem svrchovaných bytostí, jenž jsou předem zaujaty evolučním procesem a to není omezeno pouze na náboženský kontext, ale opravdu se to týká všech aspektů života bytosti.

Jako jsou relativní pravdy, jsou i relativní svobody. Jestliže se vyvíjíte v hierarchickém procesu, získáte neustále rostoucí smysl pro svobodu. Přesto jste pořád ovládání vibrací vnějšků skrze jazyky, myšlené formy, frekvence barvy a zvuku a zdánlivé nesmazatelné artefakty genetické mysli. Každý z těchto elementů může způsobit, že lidský nástroj spoléhá na hierarchii, jakoby překrývala smysl nerovnosti mezi vámi a vaším Zdrojem. Základní rovnice evolučního procesu je lidský nástroj + hierarchie = spojení s Bohem. V případě procesu transformace to je bytost + Zdrojová Inteligence = rovnost Prvotního Zdroje. Zdrojová inteligence, ač obecně se projevuje jako vibrace rovnosti, je subjektem vůle Prvotního Zdroje a jako se Záměr Zdroje mění skrze různé stavy Velkého Experimentu, Zdrojová inteligence také mění svou formu projevu. Tato změna se projevuje teď uvnitř časoprostorových vesmírů, protože Prvotní Stvořitel začíná integrovat dva modely existence (evolučně-spasitelský a transformačně-mistrovský) uvnitř Velkého Experimentu. Nastal čas pro integraci dominantní vlastnosti hierarchie (evoluční spasitelství) s dominantním modelem Zdrojové Inteligence (transformační mistrovství). Tato integrace může být dosažena pouze na úrovni bytosti. Nemůže se stát v kontextu lidského nástroje či aspektu hierarchie. Pouze bytost, celek interdimenzionální svrchovanosti napojený Zdrojovou Inteligencí, může usnadnit a plně zažít integraci těchto dvou modelů existence.

Tato forma integrace se vyskytuje jenom když bytost plně zkoumá tyto dva modely a vyvíjí syntezi, která spasitelství staví do interní role bytosti, která je tímto určena k „záchraně“ sama sebe a nespoléhá se na to, že tato záchrana přijde zvenku. Tento čin soběstačnosti začíná integrovat spasitelskou myšlenku s mistrovstvím realizace. Dalším krokem je integrovat přírůstkový pokrok časově podmíněného procesu evolučního modelu s přijetím transformačního modelu založeném na realizaci. Tento proces je u konce tehdy, když je bytost důsledně přesvědčena, že zážitek a použití své jednoty se mohou přihodit pouze tehdy, pokud je bytost úplně oddělena od různých struktur hierarchie.

Zatímco bytost bere na sebe svou roli osobního osvobození, neznamená to, že hierarchie se tomu vyhýbá. Hierarchie je podivuhodný nástroj. Je symbolikou těla Prvotního Zdroje. Umožňuje mu ponořit se do časoprostorových vesmírů, podobně jako lidský nástroj, umožňuje bytosti fungovat mimo Zdrojové Reality. Hierarchie je vozidlo transformace i tehdy, když jedná ve směru potlačení informací a drží druhy v podřízenosti sobě samé. Je částí starobylého receptu, podle kterého se připravuje nový vesmír pro syntetický model bytí a členství ve Vesmíru Jednoty.

Sloučení sebe-spasitelství a oddělení od hierarchie zavádí do manifestace syntetický model. Syntetický model je dalším výsledkem Velkého Experimentu a v jistých vibračních polích mnohorozměrného vesmíru jsou bytosti, které opravdu zkoušejí tento stupeň experimentu jako předchůdcové bytostného modelu Zdrojové individualizace.

Tyto bytosti jsou specificky určeny k tomu, aby přenášeli tuto budoucí zkušenost do komunikační symboliky a životních principů, které usnadní přemostění těchto dvou modelů existence. Kromě počátečního návrhu a konstrukce těchto "mostů", tyto bytosti zůstanou převážně neznámé. I kdyby dělali sebevíce, rychle by se staly pevnou součástí hierarchie a jejich poslání by podlehlo kompromisům.

Tyto Svrchované bytosti nejsou přítomny v časoprostorových vesmírech, jako vnější učitelé. Jsou zde jako katalyzátory a návrháři. Jsou tady aby zajistili, že Zdrojová Inteligence vyváží dominantní sílu hierarchie a jejího modelu evolučního spasitelství. Nebudou vytvářet nový systém víry. Místo toho se soustředí na rozvoj různých komunikačních symbolů skrze formy umění, jenž usnadňují oddělení bytosti od ovládacích aspektů hierarchie. Tyto svrchované bytosti budou také demonstrovat přirozenou lehkost propojení těchto dvou prvotních pramenů existence do modelu sjednocení.

V nadcházející epoše lidského vývoje budou bytosti kolektivně navrhovat nové stezky mimo syntetický model existence, takže bude vytvořena nová hierarchie z informace Zdrojové Inteligence. Tato nová hierarchie bude odlita z poznání získaného z Velkých Experimentů z časoprostorových vesmírů a tento kosmický cyklus obnoví sama sebe do nových vibračních polí existence. Tento nový model existence, který se vynořuje ze syntetického modelu existence ve vaší budoucnosti, odporuje definicím a je nepopsatelný, byť i jenom v hrubých rysech.

Tvůrcové křídel jsou malou skupinou Svrchovaných bytostí, jenž navrhli časové schrány, které působí katalyticky ve formování perspektivy Svrchované Jednoty. Každá časová schrána je v skutečnosti systémem výběru, jenž přitahuje určité bytosti, aby využily svůj lidský nástroj pro celek. To vyvíjí jejich šestý a sedmý smysl, který jim umožňuje naučit se, jak vystoupit z času a hierarchické kontroly. Jestliže to mohou udělat, mohou navrhnout syntetický model existence uvnitř hierarchického systému Terry-Země.

Tyto bytosti přetvoří časoprostorové vesmíry z žebříků vědomí pro obsažení Zdrojové Reality. Jinými slovy, Zdrojová Realita bude rozšířena do časoprostorových vesmírů a všechny životní formy v ní budou zažívat toto rozšíření skrze novou hierarchickou strukturu, jenž je plně rovna Zdrojové Inteligenci. Co někdo nazývá "nebem na zemi" je pouze ozvěnou realizace této nastávající budoucnosti. Co opravdově směřuje dolů k časoprostorovým vesmírům, je expanze Zdrojové Reality skrz zpřístupnění Informace Zdrojové Inteligence pro všechny bytosti bez ohledu na formu a složení.

Když se ukončí toto zpřístupnění a Zdrojové kódování se plně aktivizuje, všechny bytosti se stanou částí nové kosmologické struktury. Tato nová struktura vyvolá další model existence, který již byl vyvinut uvnitř Zdrojové Reality Zdrojovou Inteligencí a Svrchovanými bytostmi. Nyní se aktivují v časoprostorových vesmírech počáteční přípravy ke změnám v těchto typech existence. Na Teře-Zemi budou zároveň tyto typy existence v další časové epoše vyčerpány. Jako vždy, bude to volba bytostí, kterého modelu reality se chopí. Tyto rozličné typy existence se budou obecně dít v předem dané posloupnosti, ale ne v předem stanoveném časovém období. Posloupnost expanze Zdrojové Reality je: tvorba nových vibračních polí Zdrojovou Inteligencí, vytvoření hierarchie dalším vývojem bytosti, aby působila jako nadstavba nové tvorby, vynoření dominantního modelu existence z hierarchie, v tomto případě evolučně spasitelského modelu, zavedení modelu existence Zdrojové Inteligence, v tomto případě modelu transformačně-mistrovského, smíchání těchto dvou modelů pro vytvoření syntetického modelu Zdrojové Rovnosti a nakonec expanze Zdrojové Reality a zahrnutí všech dimenzí a bytostí.

Jestliže se dosáhne tohoto řazení Prvotní matrice, tento proces, se vším, co bylo pojato Zdrojovou inteligencí, bude překonfigurován a bude odhalen nový prvek Prvotní matrice, jenž je teď neznámý dokonce i Zdrojové inteligenci. Čas, který je potřeba k naplnění cyklu je neurčitelný, ale dá se očekávat, že jeho ukončení je ještě tak vzdáleno v čase, že každý pokus o jeho odhad je nemožný. Bezpochyby však účelem Prvotní matrice je směr, kterým se ubírají všechny bytosti. Zatímco bytosti všech úrovní jsou vybaveny svobodnou vůlí uvnitř svých realit, nemají svobodnou vůli - jako aspekty Zdrojové reality - k volbě svého konečného určení. Zdrojová inteligence je původem všech bytostí a je to Ona, jenž určuje osud, stejně, jako počátek. Bytosti mají neustále k dispozici ohromný rozsah voleb, aby je to hnalo od zdroje ke svému předurčení a aby se vynořily znovu v rozšířené verzi Zdrojové reality s obnovenou vizí své identity.

I nejdokonalejší představa lidského nástroje je ještě nevědomá si nejhlubšího základu Prvotní matrice. Lidské představy sahají k nejvyšším vrcholům této budovy, zatímco její základy jim zůstávají utajeny. Jsou tady, na samém spodku existence, kterou Prvotní stvořitel prorazí SVOU energií a pak ustoupí se SVOU rovností svrchovaného mistrovství. Jsou tady, kde se realizuje rovnost, ne na výšinách relativní pravdy zabydlené v hierarchii, ale v nejhlubších místech základního plánu původu a určení druhů, kde čas se spojuje s bezčasovostí. Původ a určení existence je tónem rovnosti v životě. Naslouchejte tomu tónu - této frekvenci vibrace - a následujte ji zpět do samých základů, odkud všechny věci vzešly a kam se navrací!

Tato frekvence tónu - vibrace rovnosti je slyšitelná pouze sedmým smyslem bytostí, jenž je obalena lidským nástrojem. Sedmý smysl se může vyvinout pomocí těchto časových schrán a povede určité bytosti k jejich nejvnitřnějšímu základnímu vyjádření. Základní vyjádření je to, co aktivizuje sedmý smysl. Tedy předtím, než někdo uslyší tónovou vibraci rovnosti, musí získat přístup ke svému základnímu vyjádření. V každé z časových schrán je zakódován systém jazyků, jenž mohou vést jednotlivce k jeho základnímu vyjádření. Je však skryt, protože je velice mocný. K této síle povedeme jenom ty, kteří jsou jí hodni.

Zvažujte tato slova pouze jako symboly. Pamatujte, že jazyk je nástrojem omezení. Pocit je protijedem pro omezení, jenž dovoluje lidskému nástroji přeskočit hranice logické mysli a dosvědčit z první ruky bezeslovnou moc individualizované kolektivní energie. Prociťujte pravdu, která stojí za symboly a pronikněte do této energie - síly, jenž se k vám napřahuje. Poznávejte ji jako tónovou vibraci, rezonanci, která čeká na vás na každé otáčce vašeho života. Je to signální věž Zdrojové Vibrace halící se do jazykové formy za účelem uvést vás do míst, ve kterých můžete zakusit beztvarý tón rovnosti a překlenutí omezení. Je to Prvotní jazyk Zdrojové Inteligence, který vám dá svobodu tvořit nejhlubší krásu ve výrazu nejvyšší pravdy.

Webmaster

Naposled upraveno: 20. října 2004