Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Projekt Ancient Arrow

Hudba

Obrazy

Poezie

Filosofie

Stažení souborů

Domů

Glosář

 

Komora 1 - Životní principy Svrchované jednoty

Komora 2 - Střídající se modely existence

Komora 3 - Prvotní plán průzkumu

Komora 4 - Víra a její energetické systémy

Výňatek z prahové kosmogonie

Manifest Svrchované Jednoty

Můj ústřední cíl

Mé ústřední odhalení

 

 

Prvotní plán průzkumu - Komora č. 3

Prvotní Zdroj vytvořil Prvotní Plán průzkumu aby předefinoval sám sebe a vytvořil účel Všehomíra a veškeré existence v něm. Smyslem tohoto systému je zkoumat světy stvoření, rozvíjet schopnosti individualizovaného vědomí a získávat a vyjadřovat moudrost. Každé individualizované vědomí je střípkem té nádherné mozaiky, která vykresluje zosobnění Prvotního Zdroje. Plán průzkumu organizuje tyto nesourodé fragmenty a umísťuje je na správné místo, aby obnovil celistvost Prvotního Zdroje - přetvořeného tak, aby byl schopen vytvářet, oživovat a transformovat ještě další vesmír.

V celém kosmu je život - vyjádření Prvotního Zdroje v individualizované formě. Jsou to božské střípky, které jsou stále v procesu separace, aby zažily individuální vyjádření sebe sama a zmrazily se do prožitku vesmírného vyjádření Prvotního Zdroje. Jsme zrozeni ze samého lůna kosmu a tam se po čase všichni vrátíme. Nezáleží na tom, kdy nebo jak. Důležité je pouze proč.

Vzdálenost tohoto lůna od vaší Zem ě je téměř nekonečná a přece je to tak blízko, že by se vaše srdce zachvělo, kdyby jste znali dosah vaší představivosti. Na úplném začátku vaší existence, ještě jako beztvaré vědomí, jste si vybrali prožít individuální vyjádření a oddělenost od vašeho Zdroje. A když jste si vybrali třírozměrný svět jako prostor vaší zkušenosti, vstoupili jste do světa času, ve kterém můžete potkat všechny myslitelné překážky a příležitosti k obnovení vaší jednoty s vaším Stvořitelem.

Tento Plán průzkumu je podstatným základem kosmu a skládá se z pěti základních stádií zkušenosti, které se vztahují k individuálnímu vědomí.

I. Stvoření Vědomí bytosti.

Každý z vás je zrozen z duchovní esence Zdrojové Inteligence, která prýští z Prvotního Zdroje. Jakožto částečky světla, vyzářené Zdrojovou Inteligencí, aby pozvedly a ochránily individualizované vědomí, jste zrozeni jako nesmrtelné bytosti, které sdílejí podstatu Prvotního Zdroje mimo čas a prostor. Toto Vědomí bytosti je napojeno na Navigátora Celistvosti, což umožňuje bytosti aby se oddělila od Prvotního Zdroje jako osobnost, ale zůstala vedena Zdrojovou Inteligencí.

Bytost je nejvyšším stavem vědomí, sídlí ve stavu absolutního uvědomění si menších nástrojů čili těl, které jí dodávají zkušenosti a vhledy. Vědomí bytosti je neomylným pozorovatelem zkušeností a syntetizátor vhledů . Ve všech ohledech je to miniatura Prvotního Zdroje, které pouze chybí empirický vztah k času a prostoru, což vytváří pocit zmocnění jednat nezávisle na Prvotním Zdroji.

Právě tento pocit nezávislosti stojí u zrodu bytosti. To je ústřední součást plánu průzkumu, protože bez tohoto pocitu nezávislosti by bylo zkoumání kosmu v mnoha jeho rozličných vibračních polích omezeno na vnímání Prvotního Zdroje, který se dívá přes brýle Inteligence Zdroje. Toto se dá definovat jako jednorozměrné vnímání a proto by se jednalo o neúplné zkoumání. Prvotní Zdroj rozhodl o tomto průzkumu jako důsledku své tvorby Všehomíra, a když tento vesmír stvořil, povolal sám sebe ve formě světelných částic a uvrhl tyto částice do separace.

Prvním z těchto stvoření byla poskytnuta individuální svébytnost s pomocí fyzikálního nástroje, který se nazývá světelné tělo. Hustota tohoto těla byla dostatečná, aby blokovala oddělené částice z převládající reality Prvotního Zdroje. Přitom se z částic staly nezávislí průzkumníci, kteří rychle zabydleli vnitřní říše Vesmíru Celku. Ovšem nikdy se nevydali do vnějších říší stvoření, kde hustota zpomalila čas natolik, že průzkum v těchto tělech se stal nemožný, vzhledem k veliké vzdálenosti.

Tyto počáteční bytosti pochopily, že cílem jejich existence je vytvoření vozítka pro nově vytvořené vědomí bytosti, aby individualizovaná duchovní forma mohla vstoupit do nejvzdálenějších oblastí vícenásobného vesmíru, zkoumat ho, získávat v něm zkušenosti a učit se. Je to podobné jako konstrukce hlubinné ponorky, která umožňuje potápěči zkoumat mořské dno. Prvotní Zdroj může pomocí Zdrojové Inteligence cítit nejvzdálenější říše stvoření, ale nemůže je zažít a tak získat moudrost z věcí, které sám stvořil.

Tvůrci Křídel byly prvním stvořením, které hostilo vědomí bytosti. My jsme architekti a konstruktéři lidského nástroje ve všech jeho rozličných formách v rámci Všehomíra. Lidský druh není ve Všehomíru jedinečný.

Ve vašem známém vesmíru existuje mnoho variací na různých planetách. Téměř všichni máte zkušenosti z těchto dalších říší vesmíru, ale vaše vědomá mysl není schopna si tyto vědomosti vybavit. Nicméně, jakmile Prvotní Zdroj zrodil vědomí bytosti, vytvořili Tvůrci Křídel nástroj pro průzkum, který tomuto nově vytvořenému vědomí umožnil zkoumal hustší vibrační říše vnějšího stvoření.

Protože se vibrační rozsah fyzického vesmíru snížil natolik, že částice krystalizují ve shlucích, neboli objektech a čas se zpomalil na sekvenční rámce vnímání, může vědomí bytosti současně zkoumat mnoho světů . Jedna bytost může zkoumat stovky, ne-li tisíce světů v jednom časovém rámci. To vytváří vjem - i když vnímaný většinou z vás jen mlhavě , že jste již dříve žili, a opět budete žít.

Ve skutečnosti, když jste v lidském nástroji, jste vědomím nesmrtelného světla, které se skládá ze stejné substance, jako Prvotní Zdroj. Z této substance jste se zrodili, a díky ní nikdy neumřete. Není možné zříci se, nebo odložit tuto nejčistší vibraci, která tvoří jádro vaší existence. Hluboko ve vás o této pravdě nepochybujete. Vyvstává pouze otázka proč jste se oddělili.

II. Individuální čas a Genetická hustota

Bytost je vedena svou přirozeností k tomu, aby zkoumala stvoření. To je ústřední totožnost Prvotního Zdroje, která byla vložena do celého stvoření jako genetický rys, který předává rodič svému potomkovi. Tento základní instinkt nařizuje bytosti, aby se ponořila do říší stvoření za účelem zkoumání, bez doprovodného očekávání výsledků nebo výdobytků .

Tato forma průzkumu není obyčejným objevováním nových geografických nebo fyzických stavů existence. Důležitější je objevovat nové emocionální stavy vnímání, které rozšiřují kolektivní moudrost Prvotního Zdroje. Zkoumání přináší moudrost. To je praktická perspektiva vědomí bytosti a je to přesně tato vrozená kvalita, která nutí bytost aby sestoupila do času a hustoty.

Vědomí bytosti si je vědomé svého spojení s Prvotním Zdrojem skrze Zdrojovou Inteligenci. Je si též vědomo příležitosti zanést tuto čistou vibraci do dimenzí času a prostoru pomocí nástroje, který byl vytvořen Tvůrci Křídel. Těmito nástroji, čili těly, jak si je můžete představovat, může bytost zkoumat zpomalené vibrační stavy jako je vaše planeta.

Když na sebe bytost vezme světelné tělo, je stále v podstatě bez formy. Její identita, i když je oddělena od Prvotního Zdroje, není oddělena od ostatních bytostí ve světelných tělech. Proto ještě není individualizovaná. Tento stav se docílí pouze tehdy, když se světelné tělo přemístí do nástroje genetické hustoty. To, co vaši vědci nazývají DNK, je nástroj vytvořený Tvůrci Křídel, který umožňuje světelnému tělu zkoumat Všehomír a dosáhnout individualizovaného stavu oddělení od Prvotního Zdroje a svých částic světelného vědomí, které nazýváme bytostí.

Rozsáhlé množství forem tvorů láká světelné tělo, aby si vytvořilo nástroj a následovalo svůj instinkt zkoumat. Jakmile se tak stane, začne si být bytost vědoma sama sebe jako jedince. Ovšem tato individualizace není nic ohromujícího, ani se jí není třeba obávat. Je to prostě nový pocit nezávislosti; mikrokosmos vlastního vzdělávání začíná rozkvétat.

Přesto, že vaše náboženství tvrdí něco jiného, neexistuje žádná forma trestu, která by doprovázela stav nezávislosti. Bytost není trestána za svoji volbu prozkoumávat, jinak by stav nezávislosti nebylo možné zažít. Pouze díky tomuto stavu nezávislosti, nebo svobodné vůle, může bytost dosáhnout jedinečnou perspektivu. Kdyby byly hranice stanoveny příliš úzké a bytost byla trestána nebo by bylo umožněno akumulovat hříchy vždy když zabloudí, stala by se spíše automatem než průzkumníkem.

Bez pravého zkoumání světů stvoření by byla hodnota zkušeností jak pro bytost, tak pro Prvotní Zdroj značně oslabena. Stejně jako novorozenec vyjadřuje svoji energii nemotornými pohyby svých údů , tak i nová bytost vyjadřuje svoji energii neohrabanými rozhodnutími na své průzkumnické cestě. Tato rozhodnutí zahrnují i všechen představitelný pohyb v temnotách a díky tomu si bytost vyvine svoji jedinečnost

III. Získání zkušenosti skrze oddělení

Když se bytost stane jedinečnou, může získat i zkušenosti a vhledy, které jsou jedinečné. A to je přesně ten náklad, pro který byla bytost stvořena, aby jej přinesla Prvotnímu Zdroji. Jedinečnost a nezávislost byly dary věnované bytosti a jedinečný vhled je přineseným darem. To je způsob, jak je zkonstruován Všehomír; prvotní plán průzkumu je nezávislý na podstatě nástroje, jeho vnějším vzhledu, jeho využitelnosti pro daný druh, nebo jeho přínosu světu, ve kterém se zrodil. Jediný cíl, hoden vyjádření, je zabezpečení vlastní bytosti a jedinečná perspektiva přinesená Prvotnímu Zdroji z pobytu v čase a genetické hustotě .

Když bytost funguje v lidském nástroji, zůstává naladěna na Prvotní Zdroj, ale mysl se naučila ztotožňovat se se svým nástrojem a zřídka dosáhne udržitelný dojem svého čistého vibračního stavu. Ovšem tuto vibraci si vědomí bytosti stále pamatuje a vyjadřuje ji v říši třetího rozměru jako smysl pro rovnost a společný účel všech bytostí.

Když je bytostí vytvořen lidský nástroj, stává se převládající skutečností na níž je zaměřena pozornost bytosti. Je to podobné pilotovi, který - když usedne do letadla - jeho pozornost se také upne na řídící panel. Bytost může současně efektivně operovat v jedné až tisíci převládajících skutečností v sekvenčním čase. Důsledkem je, že bytost je schopna urychlit a vyrovnávat svoje vzdělávání v širokém rozsahu nejrůznějších platforem zkušeností.

Chápeme, že koncept simultánního učení na mnoha platformách je představa, která jde proti všem dosavadním třídimenzionálním vlastnostem vašeho těla i mysli, ale je to skutečně ten způsob, jakým jste byli zkonstruováni. Tvůrci Křídel vytvořili neméně než sto tisíc variací lidského nástroje - všechny strukturované podle stejné předlohy DNA, a rozptýlili je v sedmi fyzických vesmírech našeho Všehomíra. Když čtete tato slova, operujete v desítkách, ne-li stovkách, souběžných realit Všehomíru, ale pouze bytost je schopná tyto reality vnímat. Když se bytost pohybuje směrem k nezávislosti, zpočátku funguje v jedné dominantní realitě. Postupně se ale stává mistrem ve zpracování vícenásobných proudů dat z vícero nástrojů. Uvědomte si, že bytost je v první řadě a především ve světelném těle, a toto tělo nemá strukturu jakou znáte vy. Je to současně bod zafixovaný v čase a prostoru a také vědomí, které je všudypřítomné. Lidský nástroj byl vytvořen, aby měl průzor, který zaostřuje všudypřítomné vědomí do mnohonásobných kanálů vnímání, ale současně aby omezoval vnímání lidského nástroje na jednu dominantní realitu.

To je nezbytné omezení, protože mysl, emoce a tělo by nevydrželo souhrnnou

zkušenost z mnoha nástrojů . Přetížilo by to systém a nakonec způsobilo kolaps a znehodnocení lidského nástroje. Způsobuje to také zamlžení jemného spojení mysli a citů s vědomím bytosti. Dokonce i s tím se počítá; podvědomé říše umožňují, aby se tyto simultánní datové toky rozptýlily a vyčistily prostor pro mysl a emoce.

Bytost se podobá paprsku bílého světla a jak sestupuje do genetické hustoty lidského nástroje, rozděluje se do širokého spektra zkušeností. Vzhledem ke genetické struktuře, do které světelná energie bytosti sestupuje, shromažďuje jedinečnou perspektivu, která se formuje do tvaru emocionální moudrosti která pak může být předána Prvotnímu Zdroji i druhu, jako celku.

IV. Vzestupná spirála Pravé moudrosti

Pobývání bytosti ve fyzických říších Všehomíra je velmi dlouhé, měří-li se časem a prostorem. Většinou zahrnuje období desítek tisíc let, a každý z těchto roků má na bytost nějaký dopad. Tyto zprávy z času formují bytosti do nových tvarů . A tyto tvary se náhle vynoří, jako příklady toho, co bude ve vzdálené budoucnosti. To jsou ti, jenž jsou Svrchovanou Jednotou, o které se již dříve mluvilo.

Tyto bytosti jsou schopné dívat se na svoje zkušenosti ve všech formách, na všech místech a časech a spojit celkovou zkušenost do výrazu, který je pak pro lidský druh přínosem. Je to vrcholek svědectví a velmi zřídka se objevuje u druhu, který ještě nedefinoval svoji pravou moudrost.

Oprávněně požadujete moudrost po vašich náboženských knihách, vědeckých časopisech a filosofických debatách, ale to není ta pravá moudrost, která náleží vašemu druhu. Rozdíl je jednoduchý; vaše opravdová moudrost by váš druh nerozdělovala. Ta by ho spojovala. A nebylo by to spojení skrze lásku a city; bylo by to sdílení spojení s pravým významem Všehomíra, protože to je jediná cesta, která správně zaměřena přinese vyřešení vašeho postavení jako druhu.

Říkáme snad, že vás věda přivede k této pravé moudrosti? Ne, říkáme vám, že hrstka z vašeho druhu vystoupí jako bytosti Svrchované Jednoty, s vyváženou vědeckou a filosofickou přirozeností, kteří budou přínosem pro vzdělávaný druh, který bude naslouchat nezaměnitelným svědectvím.

Dokonce ani Prvotní Zdroj nemůže dovést druh k jeho pravé moudrosti. Vedoucí činitelé druhu ji musí dosáhnout svými organickými, vynalézavými metodami. Prvotní Zdroj skrze svůj původní prvotní plán průzkumu opravňuje humanoidní druhy, aby samy získaly tyto vědomosti a dává jim k tomu schopnosti a prostředky. Kdyby byla pravá moudrost přinesena zvenčí, nebylo by jí plně důvěřováno a neměla by dostatečnou motivaci ke sjednocení druhu.

Existuje mnoho odhalení, které vám přinesly nefyzické bytosti formou, kterou nazýváte channeling. Dokonce i části vašich svatých knih byly vytvořeny tímto způsobem. Avšak tyto spisy byly pouze pro některé. Neobsahovaly pravou moudrost - pouze poukazovaly na stíny, které vrhá. Bytosti Svrchované Jednoty se objeví jako maják vašemu druhu a pozvedne mentální a emocionální vnímání celého druhu.

Když se objeví bytost Svrchované Jednoty, bude díky katalytickým silám vědomí vlastní bytosti působit na dalšího a pak dalšího, aby se pozvedl a to bude postupovat jako kaskáda od jednoho k tisíci v rámci jediné generace. A od tohoto tisíce k milionu v další generaci a od tohoto jednoho milionu se pozvedne celá populace, prostoupená tímto vhledem získaným z tohoto Portálu Všehomíra. A z tohoto Portálu vznikne organizace opravdové moudrosti, která vytvoří formu odolnou proti všem útokům.

Jedná se o veliké sjednocení druhu kolem nových, nehierarchických struktur, které umožní zkušenost pravé moudrosti nově narozeným, aby bylo zachováno sjednocení druhu. Během šesti generací dosáhne genetická mysl druhu stability a stane se mocným nástrojem průzkumu, který bude pochopen jako "vesmírná loď" do Všehomíra.

Lidský druh z vaší planety se stane učitelem, který bude předávat nejasné obrysy pravé moudrosti novým druhům, které nyní, ještě nevědomé, očekávají jeho příchod. Tento proces se nese pořád dál a dál, s variacemi a odchylkami, které osvětlují hlubší vhledy a cesty do Centrálního Vesmíru, ze kterého pochází bytí Prvotního Zdroje. Toto je nejmocnější ze všech gravitačních polí a nakonec přivede druh a jeho individualizované bytosti na periferii, kde sídlíme my, Tvůrci Křídel, jako vaše budoucí forma bytí.

V. Cesta postupu vývoje stvoření.

Ve vesmíru času a prostoru se na bytost nahlíží jako na vyvíjející se průzkumnou částici zplnomocněnou Prvotním Zdrojem ke zkoumání, osídlování, rozvoji a transformaci nejvzdálenějších mezí stvoření v enklávách Zdrojové Inteligence. Když se díváte na bytost v dimenzích bez času a prostoru – v jejím přirozeném prostředí - jeví se jako nesmrtelná faseta Prvotního Zdroje, která se individualizovala, ale když se na ni díváte v prostředí třetí dimenze genetické hustoty, jeví se jako dočasná faseta svého vlastního druhu.

Druh - v tomto případě lidský druh - se vyvíjí v čase jako starší rasa, která vede vyvíjející se rasu k formování jejich metafyzických a vědeckých základů. Stávají se budovateli kultury nového druhu. Vývoj druhu se rozpíná od svého původu v Centrálním Vesmíru jako unifikovaný genetický model vhodný pro průzkum Všehomíra, k rozdělení do druhů v biologické rozmanitosti, přes své znovu-sjednocení pomocí kultury a technologie, k vzestupu jako sjednocená Genetická mysl a k aplikaci této Genetické mysli jako prostředku ke zkoumání vnějších oblastí kosmu a pomoci vyvíjejícím se druhům, až ke splynutí této Genetické mysli s Genetickou myslí své prapůvodní rasy.

Vaši vědci definovali evoluci druhu na stupnici, která se dá srovnat s malým párátkem v rozlehlém pralese času a prostoru. Vývoj lidského druhu "pralesem" času a prostoru je nesmírně složitý proces, který se skládá z nespočitatelného množství úrovní vývoje, který nakonec umožní Genetické mysli druhu harmonicky splynout s Prvotním Zdrojem.

Tento proces pohání geneticky zděděný motor bytosti určený ke zkoumání světů stvoření a který nakonec získá nezbytnou moudrost a soucit k vedení mladšího druhu k jeho pravé moudrosti. Možná se divíte, proč se tento proces zdá tak spletitý a plný nástrah a omylů . Prozradíme vám, že tento proces není takový, jakým se zdá. Genetická mysl starší rasy která s vámi na Zemi spolupracuje v rámci času je mnohem komplexnější a kompletnější, než si umíte představit.

Cesta do vaší budoucnosti vede skrze dokončení tohoto plánu a tento plán je zakódován hluboko ve vašem druhu. Ve svých kořenech nejste nesmrtelným psychickým dojmem, nebo mentální ozvěnou, ale spíše jste bezchybná trojice Prvotního Zdroje, Zdrojové Inteligence a svrchované bytosti, které se setkávají v tanci energií, jenž je věčný. Vaše mysl se musí chopit plnosti vaší skutečné podstaty a hloubky vašeho bytí, jinak se stanete kořistí psychického výrazu a mentální ozvěny vašeho nižšího já

Když budete věřit, tak, jak vás učí, v nižší já, budete se natahovat pro potravu vhodnou pro stín a ne pro podstatu. Podstata vaší formy je probouzena slovy, která tvoří koncept vašeho zvětšeného obrazu. A tato slova nejsou pouze vyslovena, ale jsou také vidět, cítit a slyšet. Vedou vás k tónu rovnosti a vnímání celistvosti. Dovolte těmto slovům aby vás omyly jako hebká vlna, která vám přináší lehkost a pohyb. Vynese vás na nové pobřeží, kde začnete objevovat svoji pravou podstatu a cíl.

Prvotní plán průzkumu je genetickou substancí vaší formy a všechny takzvané "nižší" životní formy jsou "údy" vašeho druhu. Bez nich byste nemohli existovat. A proto kompozitní životní forma je tím pravým druhem který máme na mysli, když mluvíme o lidském druhu. Neoddělujeme vás od rostlin a živočišných říší. Nahlížíme na ně jako na jeden kompozitní druh. To vaši vědci se rozhodli rozdělit jeden druh do miliónu poddruhů, protože celistvost nelze klasifikovat a analyzovat.

Nástroje mysli potlačují pravou podstatu vašeho druhu. Pouze když budete pozorovat s vibrací rovnosti v srdci a v mysli, můžete překonat toto potlačení a cítit spojení, které organizuje váš druh do mistrovského organismu. Tento organismus je v dokonalém souladu s Prvotním Zdrojem jako dva kruhy, které se tak přesně překrývají, že je vidět jen jeden z nich. Je pravou podstatou Prvotního Zdroje vytvářet bezpočet částic sebe sama a vést každou z nich k soudržnosti jako mistrovský organismus, zatímco každé částici ponechá její svrchovanost. Toto je dokonalé poskytnutí lásky.

I když Prvotní Zdroj nelze nalézt pouhým hledáním, jestliže se podvolíte řídícímu impulsu svrchované bytosti ve vás, budete neomylně vedeni krok za krokem, život za životem, vesmír za vesmírem a věk za věkem, až se nakonec podíváte vašemu Stvořiteli do očí a zjistíte že jste s ním v jednotě. A přitom si uvědomíte, že s druhem, ze kterého jste vzešli jste taktéž v jednotě. Částice jediného ztuhlé v prvotním plánu průzkumu jehož konec je v nedohlednu a jehož začátek je časem neměřitelný.

* * * *  

Webmaster

Naposled upraveno: 20. října 2004