Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

ACIO

Poznámka

Přehled projektu

Jazyková analýza

Přehled artefaktů

Domů

 

Přehled projektu Ancient Arrow

WingMakers: Projekt Ancient Arrow

Vypracoval: Jeremy Sauthers, Ph. D.

Ředitel zvláštních projektů, ACIO

Tajný dokument č. 040297-14X

Všem členům Labyrinth Group - FYEO

 

Vzhledem k dostupnému výzkumu časové schrány Ancient Arrow, se Tvůrcové představují jako budoucí aspekt lidské rasy, z času přibližně 750 let do naší budoucnosti. Reprezentují verzi lidstva, která rozumí univerzálním systémům, které ovládají existenci, nebo alespoň zákonům času a prostoru. Toto pochopení dovoluje Tvůrcům cestovat zpět v čase a působit na lidstvo v různých bodech jeho evoluční stezky. Dalo by se spekulovat o tom, že v průběhu historie lidstva byli nazýváni anděly,  bohové, duchovní vůdcové a někdy snad mimozemšťané. Podotýkají, že jsou znalci opatrného přístupu k lidstvu za účelem vyvíjení jeho pochopení kosmického prostředí, ve kterém se život vyvíjí a přetváří.

Po úspěšném dešifrování prvního ze dvaceti tří oddílů na optickém disku, který byl uložen ve 23. komoře, uvedu krátký výpis z jejich úvodu tak, jak je uveden:

 Můžete nás nazývat Tvůrci Křídel. Nejčastěji jsme zaměňováni s anděly, ačkoliv jsme ve skutečnosti lidé - i když z budoucnosti a snad pokročilejší. Lidé, takoví, jací jsou, se zdají neschopni, anebo neochotni chápat nesmírnou různost živých bytostí uprostřed kosmických plánů existence a snad jako obranný mechanismus, nerozeznávají od sebe bytosti, které jsou zřetelně jedinečné. Andělské království představuje odlišný druh života ve srovnání s lidmi, nebo Tvůrci Křídel. Tvůrci existují mimo časové ohnisko,  zatímco jejich lidské, mimozemské a andělské protějšky, existují uvnitř časového ohniska a jsou v různém stupni připoutáni k principu času. Naše jedinečnost pramení z naší schopnosti fungovat nezávisle od času a prostoru, zatímco lidé se všemi svými tělesnými a duševními vlastnostmi existují v času i v prostoru.

 Tvůrcové a jejich existence se zdá být vetkána vlastně do všech kultur a civilizací na Zemi a obvykle bývá reprezentována mytologií a náboženskými příběhy. Jejich stanoveným cílem je být Nositeli kultury, jenž přináší lidské rase v průběhu času semena jazyka,  umění, filozofie, vědecké argumentace a duchovního pochopení. Jak se zdá, vykonávají tuto činnost nepoznaní,  dávajíce přednost být neznámými do doby, než čas uzraje k tomu, aby mohli prezentovat sebe a své zvláštní poslání. Myslím, že na základě dostupných údajů musíme předpokládat, že Tvůrcové fungují na vrcholu lidské existence od doby, kdy se stali interaktivními cestovateli v čase.

Jejich ovlivňování lidí se zdá být  omezeno na vybrané jednotlivce, kteří v průběhu snového stavu přijímají více nových idejí a jasnozření. Toto jasnozření často prosakuje do kontaktérova běžného života formou vynálezů a náhlých objevů. Věřím, že Tvůrcové se mohou ve vzácných případech zjevit i fyzicky, ale vzhledem k časové změně, ze které přichází, se zdají být jejich těla zbudované ze světla a komunikují nejpravděpodobněji telepaticky.

Podle záznamů z Ancient Arrow to byli Tvůrcové, kteří původně vyseli semeno života a usnadnili evoluční skoky a biologickou přeměnu života. Oni (a my,podle nich,) pocházíme z hvězdného systému Plejád. Přišli sem jako lidský genotyp a přinesli sebou knihovnu genetických kódů, ze které, skrze experimentování vzešel lidský druh a ovšem, většina ostatních druhů života na zemi.

Pomocí své technologie cestování v čase z budoucnosti, zabudovali časové schrány, které podle nich poskytnou smysl propojení k našim budoucím já a pochopení lidského určení. Obzvláště je pak zajímá, aby pomohli současnému lidstvu vybudovat globální kulturu.

Jedním z jejich exotičtějších nároků je, v podstatě zaseli pojem Internetu pro účely rozvoje globální kultury. Věří, že Internet se stane platformou, po které dojde k rozšíření poznání o jejich časové schráně do hlavního proudu obyvatelů světa. Předpovídají (používám toto slovo s chladnou přesností), když bude objevena v roce 2023 jejich poslední časová schrána, Internet se stane ústředním bodem nové globální kultury a stane se průchodem ke spojenému nitrogalaktickému digitálnímu nervovému systému.

Této globální kultuře říkají Svrchovaná Jednota (pozn. překl: v angličtině: Sovereign Integral), což je těžké přeložit do angličtiny. Nicméně, Dr. Stevens a Dr. Whitehall věří, že to znamená, že globální kultura bude vyvinuta a distribuována přes Internet a že umožní Zemi integraci s jinými planetami v naší galaxii a to skrze rozšíření této sítě. Používají k tomu příměr Země, jako uzlu na kosmické síti. Svrchovaná Jednota má být prostě globální kultura Země, předána galaxii takovým způsobem, který umožní s její pomocí harmonizovat další planetární uzly. Vím, že se to zdá, jako vědecká fantazie, ale pak vám připomínám, že jsme mluvili o skupině pokročilých lidí, kteří vyvinuli techniku interaktivní cestování v čase, která nás láká již více než 30 let. Artefakty v časové schráně Ancient Arrow a časová schrána samotná, jsou jasným důkazem pokročilé technologie této skupiny. Pak věřím, že jejich předpovědí by měly být brány jako více, než jenom spekulace, nebo jasnovidnost.

Našim největším zájmem, ve vztahu k časové schráně samotné, je provést s co největší přesností překlady textů. Jejich jazyk obsahuje výtvarné umění, hudbu, poezii a různé hieroglyfy a symboly, které kolektivně sdělují jejich myšlenky a ideje. Jinými slovy, jejich jazyk je jako mnohorozměrná skládanka a jsme přesvědčeni, že komunikují na mnohem širší úrovni, než jenom v rovině myšlenek a idejí.

Nedávná zpráva se týká bezpečnosti projektu. Několik našich jazykovědců bylo posednuto dekódováním zpráv v časové schráně a byli požádáni, aby opustili projekt vzhledem k jeho stabilitě.

K urovnání rozporu v bezpečnosti projektu byla provedena urychlená bezpečnostní opatření. Nicméně, tento zvýšený smysl pro bezpečnost dává současně neobvyklé výsledky. Všichni jste si vědomi tzv. Jidášovho účinku, jak byl popsán plk. Richardsem. Když dosáhne bezpečnost dosáhne jistou úroveň, její porušení je téměř předpověditelné,  protože ti, kteří jsou ve vnitřním bezpečnostním kruhu, se nemohou efektivně vyrovnat s tou tíhou. Bohužel, kvůli rozsáhlosti tohoto projektu, jsme museli přizvat personál se stupněm nižším, jako 6X.

Používáme paměťové protokoly s dobrými výsledky, takže systémy zprávy dokumentace nikdy nebyly bezpečnější, díky Minyaurově technologii,  ale přesto, my všichni musíme být velmi bdělými, abychom udrželi bezpečnost projektu na úrovni 12X. V době, kdy jsem byl ředitelem zvláštních projektů, jsem nikdy nezažil projekt, který by byl více hoden naší bdělosti.

Tolik o mých zájmech. Rád bych teď rozebral několik podrobností o našich dosavadních zjištěních.

Jestliže je naše interpretace přesná, Tvůrci strategicky rozmístili dalších 6 časových schrán po celé Zemi. Tyto by měly být objeveny v jisté posloupnosti, pravděpodobně obyčejnými lidmi, kteří nebudou vědomi důležitosti toho, na co narazí. Předpokládáme, že tyto "objevy" jsou skutečně řízeny Tvůrci. Je nemožné teď stanovit, zda mohou tato místa být rozeznána na základě existující lokality Ancient Arrow. Zbývají nám tucty petroglyfů a hieroglyfických symbolů, které je třeba rozluštit - kterýkoliv z nich může vést k objevu dalších časových schrán.

Ze všeho, co jsme schopni rozeznat, se nezdá, že by Tvůrci byli hrozbou pro národní bezpečnost,  sociální řád,  nebo hospodářskou stabilitu. Nicméně, všichni víme, že lokalita ANCIENT ARROW je plná nástěnných maleb a různých artefaktů, kterých většina ještě čeká na pochopení našich techniků a dešifrantů. Jediný náš dosavadní úspěch bylo rozkódování optického disku, jenž se zdá být jejich vizitkou. Přinejlepším,víme, za co je máme považovat. Nejbližší definice, kterou jsme byli schopni aplikovat na jejich záměry, je Nositelé kultury.

Dr. Stevens je úplně přesvědčen, že Tvůrci se stýkali s prehistorickými domorodými Američany, jejichž kmen je znám, jako Anasazi, o kterém se ví, že obýval severní Nové Mexiko. Datování radiokarbonovou metodou umisťuje malby v komorách přibližně do roku 840 n.l., co se shoduje s rozkvětem kultury Anasazi. Je zajímavé povšimnout si, že podle Dr. Stevense, indiáni Anasazi záhadně zmizeli o dvěstě let později. Nedá se říct, jestli je tam nějaké spojení s Tvůrci, nebo příčina k poplachu.

Majíce dekódovanou většinu textu, obsaženého na disku, jsme vyvodili, že jestliže jsou jejich záměry nepřátelské, mohli by Tvůrci v úplné tajnosti cestovat časem do jakéhokoliv z našich vojenských zařízení a zasadit osudný úder národní bezpečnosti. Technologie, která je předznamenává, se zdá být cestováním v čase, ne zbraně hromadného ničení a jak všichni víme, nejde si představit pokročilejší technologii, než interaktivní cestování v čase.

Zkoušíme zjistit, jestli některý z artefaktů by nemohl být komunikačním, nebo signalizačním zařízením, které by přitáhlo Tvůrce do našeho času. Naneštěstí, mohli by nás navštěvovat denně a přepisovat naši historii tak, že bychom zapomněli na jejich návštěvu. Je možná jistota, že jsou si vědomi našeho objevu časové schrány a mohli by vědět určitě daleko více. Zvažovali jsme dokonce možnost, že nám pomáhají s tímto objevem. Bylo totiž několik situací, kdy na členy výzkumného týmu přišla určitá jasnozřivost, která se zdála být nevysvětlitelná,  ale naproti tomu, je lehké bláznit, když má člověk co do činění s takovou, úzkost vyvolávající technologií, jako je BST.

Materiály v časové schráně naznačují rasu kultivovaných lidí, kterých je relativně málo. Jestliže jsou naše dešifrovací tabulky tak přesné, jak věříme, že jsou, Tvůrci jsou vybranou třídou, nebo frakcí lidstva z poloviny 28. století n. l., která spojila vědu, filozofii a umění do jednotného "náboženství" a jazyk. Jsou jedineční mezi svými druhy a zdá se, že jsou jakousi tajnou společností, ne nepodobní Čakobské (možná dokonce jako my - i když jsou více umělecky založeni).

Poskytnu další výpis z optického disku, který podá další vysvětlení poslání Tvůrců. Tento jednotlivý výpisek byl přeložen z textu optického disku,  a představuje jeden z našich prvních úspěchů v dešifrování jejich jazyka s abecední granularitou. Ovšem, nemůžeme s jakoukoliv jistotou říct, že překlad je stoprocentně přesný, ale věříme, že je velice blízký originálu.

 Budování kultury je prvotním zájmem Tvůrců, protože chápou, že má významný vztah ke světu Ducha a kosmické transformaci. Budování kultury,  a priori,integruje hodnoty individualismu s hodnotou jednoty. To je cíl života a vztahuje se na druhy, aby se vyvíjely směrem, kde si budou vědomé svých rozmanitých vjemů a výrazů a integrují se do soudržné, všeobsažné kultury.

Lidstvo si hluboce přeje takovou kulturu, globální kulturu, která rozpozná a ocení své základní složky. Je to jeden z prvotních důvodů, proč se komunikační technologie vyvíjely na Zemi tak rychle ve dvacátém století. Skrze tyto technologie  může být globální kultura vyvinuta a zažita  mnohem rychleji. Skrze tuto kulturu se lidstvo stane mnohem citlivější k duchovním sklonům jednoty. Nejenom jednoty uvnitř lidského druhu, ale uvnitř celého života, který objímá a zahaluje lidské druhy.

Tvůrci jsou si vědomi, že lidstvo je složitě spojeno se všemi ostatními druhy a formami života uvnitř vesmíru jednoty. Toto spojení je známé jako Boží mysl. Je to víc, než pouhá vzájemná závislost, jako je vylíčena ve fungování potravního řetězce, nebo ekosystému. Je to kumulativní poznání Prvotního Zdroje, dosažené skrze vstřebávání životní zkušenosti všech živých forem. Toto vše obklopující poznání je ochotně sdíleno směrem ke všem životním formám, ale je pochopitelné pouze těmi, kteří dosáhli schopnost vykročit ven z času.

Všechen život, dokonce takzvané zlo a negativní aspekty, jsou součástí nevypočitatelně složitého, ale cílevědomého kosmického organismu, oddaného přetvoření vyvíjejících se živých forem, aby pochopily jejich důvěrné spojení se vším životem a svou jednotu s Prvotním Zdrojem. Toto je základní systém, který převyšuje všechny ostatní systémy vesmíru,  a je to tak z toho základního důvodu, že život existuje.

Myslím, že budete souhlasit, že toto nevypadá jako slova bojovné rasy, nebo nepřátelských sil. Vskutku, zdá se, že jsou filosofickou skupinou, která má velice zvláštní poslání a technologii, kterou mohou dohlížet na splnění tohoto poslání. Je zde přes 8.100 stránek textu z optického disku, jenž je uspořádán do 23 kapitol tak, aby se shodoval s každou ze 23 komor lokality Ancient Arrow. Dosud jsme úspěšně přeložili kolem 440 stránek, čili asi 5% textu. Získaný překlad je velice povzbudivý. Nejsou v něm žádné známky nepřátelství, nebo agrese. Naopak, obsah je podobný textu z výše uvedeného výňatku. Text je svou povahou velmi filosofický a obsahuje určité reference na novou fyziku cestování v čase a další zajímavý výklad o tom, jak individuální duše souvisí s vesmírem a kosmickým řádem. Většina poezie, hudby a výtvarného umění se zdá být blahodárná a zdá se, že má mocný účinek na ty z výzkumného týmu, kteří vyvíjeli překladové tabulky.

Testujeme v této věci naši novou hypotézu, ale naše předběžné dohady jsou, že Tvůrci používají kódovaný jazyk, který má účinek na podvědomou složku mysli a budování holisticko-smyslového vnímání v cerebrospinálním systému. Čímž je řečeno, že dva z našich nejlepších lingvistů úrovně 12X hlásí zlepšení mentální bystrosti, vizuálního vnímání,  intuice,a tvořivých schopností, jako přímý důsledek práce na tomto projektu. Je to jakoby tento intenzivní proces luštění jejich jazyka vybavuje jejich mysl novou formou inteligence, která může být popsána jako současně holistická a pronikavá, což jsou vlastnosti, které jsme se snažili geneticky sestrojit v průběhu 15-ti let, v Projektu AdamSon. Zatímco bychom si rádi ponechali na projektu stejné odborníky, kvůli urychlení překladu, udělali jsme těžké rozhodnutí, jenž se týká rotace jazykovědců a dešifrantů každých šest měsíců, za účelem snížení nežádoucích průvodních jevů této nové formy inteligence, jenž vyniká určitou horlivostí. Zdá se, jakoby se nová inteligence výzkumníků aktivovala, či nějak vytvářela v procesu dešifrování jazyka Tvůrců, stávají se horlivými věřícími v perspektivu Tvůrců a ztrácejí svou objektivitu, čímž v konečném efektu představují bezpečnostní riziko.

Kvůli nápravě této situace jsme použili technologii MI (Memory Implanting technology), ale jak všichni vědí, tato technologie není úplně dokonalá. Je známé, že rekonstrukce paměti je možná v hluboké hypnóze. Prozatím se snažíme držet tento průběh činnosti s maximální opatrností a celý zasažený, nebo potenciálně zasažený personál na úrovních pod 14X je pod stálým invazivním dohledem.

Jiné možnosti - pro personál méně prospěšné - jsou zvažovány a budou použity pouze za použití určitých scénářů, které jsou zatím pořád v procesu schvalování. Bill Ornstein, kterého většina z vás zná, byl technickým vedoucím Projektu AdamSon navrhl vynikající řadu výzkumných testů, které, jak doufáme, mohou vypíchnout příčinné faktory - jak fyziologické, tak psychologické. Již jsem podepsal rozpočet a rozhodl jsem o něm jako o tajném projektu 12X podléhajícím přímo mně. Dr. Ornstein stanovuje rozsah projektu a posloupnost dokumentace a může být připraven pro distribuci na naší další schůzi.

 Nyní zpět k Tvůrcům. Věříme, že technologie cestování časem může být syntézou lidského vědomí a biologického počítače, jehož nervová síť je schopna upravit dimenzionální řazení s takovou přesností, že může otevřít a - co je úžasné - udržet otevřené časové okno po neomezenou dobu. Jedna věc, se kterou všichni vědci souhlasí, je, že lokalita Ancient Arrow nebyla vytvořena v průběhu jednoho týdne. Dr. Arnison vyvozuje, že vytvoření tohoto díla by zabralo - i s pokročilou technologií hloubení a s padesáti dělníky - minimálně tři měsíce práce.

Těch 23 komor lokality bylo vyhloubeno pomocí nějaké technologie zvukového rezonátoru, ale vyhloubení těchto komor bez zřícení stěn kaňonu, vyžadovalo pomalý a opatrný proces. Rovněž, v okolí této oblasti není důkaz po umístění kamenné drtě, takže k umístění vykopaného kamene bylo potřeba odvézt ho na značnou vzdálenost, jelikož v okolí není vhodné místo pro uložení tak velkého množství odpadu.

Věříme, že jeden z artefaktů, který nechali v komoře č. 6, je vzorek jejich technologie zvukového rezonátoru, který byl použit na řezání skály zvukovými frekvencemi. Úspěšně jsme doposud aktivovali jeho nejnižší frekvence a jsme si jisti, že to není ekvivalent k naší technologii ELF a má pouze omezené vojenské použití. Nicméně, budeme pokračovat ve zkoumání, aby se ukázalo, jestli jsme schopni zpřístupnit jeho vysoký kmitočtový rozsah, ve kterém se předpokládá, že nástroj řeže kámen nebo dokonce i kovové slitiny.

Žádný z objevených artefaktů se nám nezdá, jako zařízení pro cestování v čase. Nicméně, jak jsem řekl dříve, je předčasné předpokládat že výčet zvláštních vlastností těchto artefaktů tímto končí. Neustále hledáme technologie, nebo jejich kombinace, které nám umožní pochopit význam těchto nápadných a nepochopitelných artefaktů. Jsme si relativně jisti že tyto předměty nepředstavují hrozbu pro národní bezpečnost. Všechny byly důkladně prozkoumány a jsou neškodné, pokud se týče jejich zbrojného stupně, přinejmenším, jak je známe dnes.

Molekulární skenování ukazuje přítomnost stopového množství DNA - nejenom na obalu artefaktu, ale také uvnitř. Je předpoklad, že předměty jsou kompozitní technologií, používající molekulárně stavitelné centrální procesorové jednotky, ale nezjistili jsme, jak je možné je rozebrat bez možnosti jejich zničení. Někteří z výzkumného týmu projevují určitou netrpělivost a volají po obětování jednoho z artefaktů pro účely vnitřní prohlídky a stanovení případného postupu který by umožnil pochopit zbývajících 22 předmětů. Toto rozhodnutí ale je potřeba zvážit velice starostlivě. Až dosud jsme zůstávali trpěliví. Myslím však, že se blíží čas, kdy bude potřeba toto dodatečné riziko podstoupit. Celkem máme 23 předmětů, každý z jedné ze 23 komor. Všechny tyto technologie máme v Labyrinth Group, dosud žádná z nich nebyla poskytnuta našim obchodním partnerům. Nicméně, nadcházejí předběžná jednání se skupinou Bell Labs,  jejichž výsledky budou doručeny také jejich řediteli výzkumu, Dr. Vaundermanovi. Jeho tým je představován odborníky v technologiích zvukové rezonance a byly použity skupinou ACIO ve třech předchozích tajných projektech s velikým úspěchem. Stanovení rozpočtu bude provedeno v příštích třiceti dnech a je předpoklad, že krátce na to započne výzkum.

Jestliže je BST je skryta v některém, nebo v kombinaci těchto artefaktů, je naší špičkovou prioritou zpřístupnit tuto technologii a naučit se, jak ji používat. Jakkoliv, jak všichni víme, pravděpodobnost, že cizí rasa - lidská, nebo jiná, - nám někdy odhalí technologii cestování časem, je mimořádně malá.

K tomuto záznamu se pravděpodobně vztahuje ještě jeden citát. Je opět z té samé kapitoly optického disku, o které jsem se zmínil dříve, pouze je to novější překlad:

 Je to drama lidského života - jak se odhaluje v lidské kultuře - které odráží vnitřně v kosmickém universu. Lidská kultura hluboce působí na lidský svět a jak předpovídal váš Einstein, vlnění se dotýká celého kosmu. Vtiskuje světu ducha vitální energii. Energii lásky, vášně,  obsažení, tvořivosti a co je snad nejdůležitější, smysl pro osobní vyjádření a výraznou individualitu. Tato energie je přesně to, co vyvažuje energii, která řídí druhy ke hledání jednoty se svým Zdrojem.

Energie vesmíru je jako ohromná nálevka, která posílá všechny druhy do Boží Mysli, jediné nádoby Prvotního Zdroje, který je jinak nahý a neviditelný. Tato nálevka vytváří řízené vozidlo pro jednotu a opětovné spojení s Boží Myslí ve vyvíjejících se druzích. V tomto vozidle pro jednotu, bytosti zapomínají svou individualitu. Mohou opustit své jedinečné životní zkušenosti pro jednotu, když ne pro zkušenosti fyzického,  mentálního a emocionálního obsahu, v procesu budování oddělené kultury, založené na druzích.

Tvůrcové strategicky rozmístili po celé zemi časové schrány, které, až budou objeveny, usnadní vývoj globální kultury, která reprezentuje pozemské lidstvo spíš, než zeměpisná poloha, rasa, či filosofie. Paralelně s tímto budováním globální kultura je cílem zavést nové paradigma existence. V případě naší první časové schrány,  tato dokládá nesporný důkaz, že  zemi navštívila časově posunutá civilizace a nechala tady svou vizitku. Tato první schrána objevená v současnosti povede také k objevu dalších časových schrán, umístěných někde jinde na této planetě.

Tyto budou eventuelně fungovat jako komunikační most mezi současným lidstvem a jejich budoucím já. Tvůrcové budou působit jako zodpovědný starší bratr, který se vrátí, aby pomohl dalším dvěma generacím lidstva vystavět globální kulturu, která připraví lidské druhy k dalšímu evolučnímu skoku. Tento nový skok bude zahrnovat návrh a vývoj celých nových druhů založených na genotypu a duši.

Podstatným účelem existence je expandovat a obměňovat životní formy, za účelem umožnit Prvotnímu Zdroji jeho vrcholní vyjádření a vnímání života. Lidský druh je pouze jedním z nesčetných cítících forem  života, které spolehlivě rostou a rozpínají se ve své různosti celým kosmem. Je to ale pouze atom v Těle Kolektivního boha. Uvnitř jeho vědomí je lidstvo omezeno ve svém vnímání vesmíru jednoty, svým přílišným spoléháním na pět smyslů. Tyto smysly jsou mocnou sílou, která soustřeďuje lidský nástroj na oddělenou realitu, málem jako maska potápěče ho může soustředit na podvodní svět.

Časová schrána poskytuje technologii,  umění a filozofii, skutečně celý jazyk, který ve svém čase vyvine dva dodatečné smysly lidského nástroje. Genetická skladba lidských druhů byla sestrojena tak, aby měla sedm smyslů. V posledních časech máte začít rozvíjet šestý smysl, neboli smysl intuice. Je ještě sedmý a nejmocnější smysl a tento je spojen s cestováním v čase, které zas je spojeno s cestováním v prostoru.

Nicméně, předtím, než budou moct být tyto dva další smysly být vyvinuty a plně aktivovány, musí být na zemi vybudovaná globální kultura, zastupující sjednocenou a plně integrovanou zemi. Naším posláním je vyvinout u druhů takové genetické vlastnosti, které by zahrnovaly tyto dva nové smysly a současně zajistit vývoj globální kultury, která sjednotí lidský druh pod jedno vedení, jednu kulturu a jednu pozoruhodnou filosofii.

Jestliže to zní jako nepravděpodobný cíl, můžeme vás ujistit že bude úspěšný, protože my žijeme v čase, kdy to je tak. A jestliže potřebujete další důkaz našeho poslání, jednoduše se učte náš jazyk a dostanete důkazy.

Jestliže je lokalita ANCIENT ARROW skutečně důkladně postavená časová schrána, našimi budoucími já, je to jediná nejdůležitější věc, kterou jsme objevili. Je to důvod, proč byl tento projekt dán výhradně Labyrinth Group. Dokonce naše interakce s Cogent Group byly zcela kódovány a pro zajištění další zajištění anonymity projektu byly použity naše dezinformační procedury SOP. Byly vyvinuty kompletní postupy, jak nejlépe informovat jiná oddělení armády a vlády (jestliže to bude nezbytné), ale v současné době nikdo, mimo ředitelské úrovně a vědeckého jádra Labyrinth Group, nezná povahu a důsledky tohoto projektu.

Celému projektu byl dán bezpečnostní stupeň 12X. Kontingenční plány pro dezinformační kampaně, cílené na veřejnost, média, vládu, rozvědku,  a mezinárodní vztahy, jako i bezpečnostní rizika personálu, již byly vyvinuty a jsou připravené k použití, pokud by to vyžadovala situace. Všichni ředitelé ACIO by měli plně znát tyto kontingenční plány a jejich ekvivalentní scénáře použití. Budu totiž potřebovat absolutní podporu, když bude zapotřebí provést použít tuto eventualitu bez předchozího projednání. Fifteen již podepsal rozdělení pravomocí. Kompletní informace bude podána 5. Května v Sálu Orion, v 8.00 hod., s úplným popisem a prostorem pro diskusi a vaše otázky. Prosím, připravte si vhodné otázky pro toto zasedání.

Toto informační prohlášení by mělo zajistit, aby všichni ředitelé byli informováni ve stejném rozsahu. Prostor pro otázky bude otevřen na schůzce 5. května. Děkuji.

S pozdravy,

 J. Sauthers,
výkonný ředitel,  Zvláštní projekty ACIO

Složka:  P17ANCIENT ARROW:41298 brief memo


Webmaster

Naposled upraveno: 22. března 2002