Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Aktualizace

Kéla zvuků a Sága rodu Bocků
Les Whale a jeho bádání
Spojitosti Tvůrců křídel se Ságou
Sága rodu Bocků

Sága - Důkazný materiál

 

Aktualizace informací

Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna

Romulovi potomci a jejich metody

Odkazy na příbuznou tématiku

 

Sága rodu Bocků - úvodní informace

Kdo jsou ty společnosti...?

??? OLIN na obzoru ???

Magazín NEXUS a Tvůrci křídel

Webmaster promluvil
Lucent technologies & Bell Labs

 

Úvodní stránka

Domů

Rekapitulace a poděkování

 

Sága rodu Bocků

V lednu 1984 známý finský historik Ior Bock začal veřejně vykládat svou rodinnou historii, jsouce posledním přežívajícím členem svého rodu. Takto měl vyplnit proroctví, jenž byly vyřčeny před více jak deseti tisíci lety.

Ior Bock vztahoval historii svého rodu na období přes 450.000.000 let. Tradice a příběh tohoto rodu se předával ústně z generace na generaci až do roku 1984. Celá tato historie se jmenuje "Sága rodu Bocků" (Bock Saga, pozn. překl.). Tento příběh je příliš rozsáhlý, než aby byl shrnut v tomto stručném přehledu, nicméně tradice byla předávána každému dítěti v této rodině způsobem vyučování zvukům, které vytváří harmonii v životním procesu. Tento soubor 23 zvuků, který propůjčuje poznání, pravdu a jednotu se vším je známý jako "Kéla". Tyto zvuky byly známé pod pojmem "Alphernas Beten", z nichž vznikla "abeceda" (anglicky "alphabet", pozn. překl.). Tyto zvuky umožňují pochopit plán pro lidské bytí - "Et" značí jednu rodinu, nebo větev. "Plan" znamená plán. Odtud "planeta", značí "Plán pro lidskou rodinu", která měla obsáhnout všechny současně existující formy života na Zemi. Dítě se vyučovalo až do věku 27 let, kdy se mohli zeptat svou první otázku, a osoba byla od té doby považována za "zdravou" ("healthy-en", slovo "en" znamená "celek", což bylo později církví změněno na "pohan" - anglicky "heathen"). Muž a žena si byli rovni a jelikož muž byl konfrontován se "svým příběhem" ("His story", pozn. překl.) a žena s "ženským příběhem" čili "Miss story", tím pádem muži pracovali s "Historií" ("history", pozn. překl.) a ženy s tajemstvími (anglicky "Mystery")."Sa" znamená "přijímání" a "Ga" zase "dávání", z toho tedy "SAGA" znamená "přijímání a dávání".


Počátek

Sága Bock říká, že lidský rod je biologickým výsledkem křížení opice a kozy a že jsme vznikli v oblasti Finska před čtyřistapadesáti miliony let. (Ale ne vytvořením někým).První lidé žili v Uudenmaa, které je také známé, jako Hel, co je dnes částí dnešního jižního Finska. Lid z Uudenmaa, jmenoval se "ASER" žili v tropickém ráji a změnou slova "Uuden" vznikl "Eden".

Frey a Freya byli "Adam a Eva" a bylo vyvinuto hierarchické hospodářství , které se rozšířilo dále v soustředných kruzích tak, aby zachovalo čistou genetiku. Takto byly vytvořeny dvě odlišné skupiny lidí, "Aserové", kteří žili v Uudenmaa a "Vanerové", kteří žili mimo. Jazykem Aserů byl jazyk "Rot" (čti Rút). Aserové vytvořili jazyk Van (čti "uan"), kterým mluvili Vanerové.

Každých 50 let se lidé sešli, aby spojili kruh zvuku a dále jejich lásky a pochopení. V tom čase lidé představovali své nejhezčí umění, řemesla, atd., v chrámu v Uudenmaa, v oblasti známé jako "Tuna", v chrámu Lemminkainen. Všechno to nejhezčí umění a věci velké krásy byly předváděny v chrámu "For Tuna" (odtud "Fortuna".) Tyto předměty velké krásy se ukazovaly všem, kteří dbali o vytváření lásky a porozumění, a byly známé jako "art-ee-facts" (artefakty). Komnaty obsahující artefakty se nazvaly "Mu-See-Them" (Museum). Padesát let se nazývalo "ear" (éra).

Chrám byl postaven na hoře, se spirálovou chodbou která vedla hluboko do země. Z této chodby byly vytvořeny komnaty k bezplatnému ubytování všech. Muzeum prý mělo v průměru 250 km a se zlatým spirálovým schodištěm. Obsahovalo artefakty, které byly historií lidu Aser, staré přes 450 milionů let. 
Toto období se říkalo "pa-ra-disa" z čehož povstalo "paradise time" (rajské období). Každých padesát let se lidé scházeli a vytvářeli kruh zvuků a poznání.
Tento kruh se nazýval "circ for love for us", co se změnilo na "cirkus". Ty zvuky tvořili celek, poznání a jednotu vlastního já s přírodou, tento zákon kruhu se nazýval "el" a z toho vznikl "circ-el" (circle). Zvuky v kruhu byly vytvářeny přirozenou cestou - ústy (nature-orally, naturally), a také to byl přírodní zákon (nature-el, natural).
Toto opětovné spojení s kruhem zvuků, Kélou zvuků, umožnilo opětovné napojení na celek a jednotu k porozumění planety. "Plan" znamená plán a "et" značí "jeden", je pouze jeden plán a to je planeta Země. Mars, Venuše, Merkur nejsou planetami, proto není plán pro tyto jednotky. Planeta Země je jedinou planetou, která bere sluneční světlo, modré, a zelené. Podle Kély, zvuk logiky musí nechat vzklíčit (semeno) zvuků Rotu.

"Tar" znamená klíčit, pochopit zvuky logiky Rotu musí "Tarot", nechat vzklíčit zvuky logiky, jako zkušenost učení. Tato zkušenost učení má 23 hlavních zvuků "Alphernas-Baten.

Prvním zvukem je "I". Toto "I" je počátkem a koncem. Tento se pak vztahuje k zvuku "O", který ve slunečním světle dává růst věcem.
Tarot má 22 Velkých arkán, nicméně karta 0 "Blázen" se čte na začátku a na konci, dávajíce Tarotu 23 cest.
V abecedě jazyka Rot to znamená "mysli za sebe", písmeno F znamená semeno. "O" znamená nechat věci růst. "L" znamená zákony, které tvoří lidé a proud mezi dvěma póly.Dá se pak říct, že "The Fool" čili "eefool" je sémě, které dává věcem růst a plyne mezi dvěma póly. Tím tokem mezi dvěma póly je dalších 21 Velkých arkán, které umožňuje jedinci myslet za sebe.

Od počátku, kdy jsem pronikal do tajemství Tarotu jsem cítil, že tento systém poznání je mnohem starší, než se považuje. Nyní se zdá, že Tarot je vskutku částí vzdělávacího systému, který svými kořeny sahá do počátků lidstva, do doby před 450 miliony lety. Sága také uvádí, že aby zdravé "en" zůstalo zdravým, je třeba systém "ee-mooen" (čti "imuen"), jenž je částí prvotní síly. "EE" (čti "Í"), je počátkem a koncem a dá se považovat za kruh (kruh zvuku, jenž je kompletní). Písmeno "M" zní jako "EM", a znamená světlo a tmu, mužské a ženské současně. Písmena "oo" (čti "ú") znamenají "ooden" (úden) a je možné je ztotožnit se Sluncem a Šivou, a je to energie, která způsobuje růst. Písmeno "E" je spermobankou, souborem znalostí a vědomostí. Písmeno "N" (čti "en") znamená zdraví, poznání. Měsíc (moon) je Šiva, kdy je jednou měsíčně v úplňku. Muži a ženy se jednou měsíčně schází aby sdíleli své poznání a vytvářeli kruh zvuku, za účelem posílení jejich "imuen" (imunitního) systému.

V rajském období měli lidé zaveden systém sdílení (dávání), nikoliv systém uchvacující, (beroucí) a vytvářeli věci kvůli pocitům. Tyto věci byly nevýslovně krásné a byly zhotovovány ze zlata, aby oheň, který je ve zlatě, trval věčně. Tento systém byl nazýván "Ye-hov-a". "Ye" znamená dávat, "Hov znamená jeden kruh, jeden dvůr. A znamená lid Aser a také celek, všechny. Jehova znamená dát všem lidem jednotný systém dávání. Zdá se, že toto bylo změněno na Jehovah, přičemž byla odstraněna "miss-story" a zůstala pouze "his-story" (historie). Nicméně, zachovali se určité indicie ohledně udržení čisté genetiky a nemísení se s jinými národy.Naše staré texty odkazují na lidi, kteří žili kolem jednoho tisíce let. Je velice pravděpodobné, že Aserové a Vanerové dosahovali daleko vyššího věku. Měli také svůj komplexní pěstitelský systém, který jsem do tohoto přehledu nezahrnul. Dále je tam osm mocností, které mají spojitost s posvátnou geometrií, a které jsem také vynechal.

První zánik (ragnarok)

Rozpínání života pokračovalo až do doby před 50 miliony lety, kdy se přihodila první katastrofa, nazývaná Ragnarok a která znamenala začátek ledové doby. 

Neobjevil jsem žádný náznak toho, že by naši planetu postihla větší změna za posledních 50 milionů let. Většina vědeckých studií vedou k velké změně před 65 miliony lety. Je to jediná skutečnost zaznamenaná v Sáze, která dosud mým výzkumem nebyla ověřena. Uudenmaa byla odřezána od vnějších zemí. Kvůli teplým proudům nebyla pokryta ledem, ale přesto lid Van byl oddělen od svého zdroje poznání a Kély.Tehdy se Uudenmaa stala známou jako země "at-land" (země před ledem) a později jako Atlantis. Lid Aser plně předvídal tuto událost a ustanovil deset míst se systémem vlády krále s královnou a jazykem, který obsahoval předem určenou část jazyka Van. Věřím, že toto pak dalo vzniknout "MU". "M", jako Kál a Královna dohromady. "U" znamená původní, anebo původ. Král/Královna vládli spolu v původním systému.Králům a královnám byl daný titul "Rabi" a tito udržovali systém informací o pěstování a chovatelství, aby lid Van přežil ledovou dobu. Aserové zůstali v Helu odříznuti od kontaktu s národem Van až do druhého Ragnaroku.

Druhý zánik

Druhý Ragnarok, zkáza Aseru se stala před více jak 10.000 lety. Aserové, opět vědíce, co se stane, stavěli lodě pro zvířata, rostliny, zásoby, a zamířili dále na sever do vyšších krajů. 

Tehdy rod Bocků vyhlásil svou vizi a cíle, chápajíce, že genetické semeno bylo pozměněno, a předpověděli, že od roku 1984 se lidská rasa stane povznesena do stavu dobrého zdraví, porozumění a moudrosti, aby jednou byla schopna asimilovat zvukový systém pro zotavení naší genetiky. Takto se budou moci rodit zdraví, úplní lidé, "heathenové". Aby bylo znovu umožněno poznat lidem zvukovou Kélu, přes posledního žijícího Bocka. Aserové, kteří přežili, vrátili se do Helu právě před 9.000 lety a v průběhu časů se z Helu stalo Hel-sink-ee, tedy dnešní Helsinki ve Finsku. Byl obnoven původní systém zvuků.

Sága Bock uvádí, že z Helsinki bylo vysláno mnoho zdravých "ens" (bytostí) aby napojili lidi zpět na původní systém. Tito lidé byli nazývání Rabi (Rabbi), a byli to mužové a ženy, jelikož lidé potřebovali jak historii tak mysterii. Některý z těchto Rabbi jsou známí jako Mojžíš, Krišna, Budha, Ježíš a Mohamed.

Před 33.000 lety žena jménem "Moses" vzala lidi do Palestiny, zaslíbené země. Lidi si vytvořili první náboženství změnou Ye-hov na systém boha Jehovu ve vesmíru či nebi, ne v Slunci. Pak přestali používat systém kruhu, který se změnil na systém dynastií.

První náboženská kniha, která byla napsaná (tóra), takto vytvořila nový koncept, náboženství Boha.
Namísto energie vševědoucí energie jenž je uvnitř, byl vytvořen pojem vševědoucí energie, jako vnějšího zdroje. Byli však někteří, kdo věděli a "viděli jasně" (clear-see) a z nich se stal cikánský lid (Gypsy).

Třetí zánik

Třetí Ragnarok se konal 4. července 1050 n. l. kdy papežská armáda obklíčila Uudenmaa a pozabíjela většinu Aserů a zbývající rozprášila. Před touto událostí bylo rozhodnuto, že Chrám bude zapečetěn a pohřben, a že bude otevřen posledním z rodu Bocků 24 července 1987. Vraždění unikly dvě rodiny, Bock a Ra. Toto vyhubení pokrevních linií bylo fakticky hledáním Svatého Grálu. Svatým Grálem jsou královské dynastie a vyhlazení všech lidí "heathenů" (pohanů). Bylo to provedeno ve jménu vládnoucích církví. Tyto křížové výpravy pokračovaly po několik set let. Jednou jejich částí byla válka růží.

V roce 1248 n. l. bylo rodině Bocků povoleno vrátit se do Uudenmaa. Toto povolení bylo však vázáno jejich mlčenlivostí až do roku 1984. Rodina se také nesměla účastnit politiky.

Dar

Termín dar (také přítomnost - angl. present, pozn. překl.) je důležitým pojmem. Je to způsob, jak pochopit Kélu zvuků. Pro toho, kdo přijímá přítomnost (jako dar, pozn. překl.), bude vytvořena energie, která bude odeslána do budoucnosti, aby byla přítomna v daném čase a stala se darem, jenž může být někým přijat. Proto je tedy minulost, budoucnost a současnost. Pro přijetí daru, tento musí být vytvořen, poslán a přijat. Pak to můžeme vidět nyní, pro naši budoucnost, z minulosti. také to můžeme vidět z naší minulosti, teď, pro naši budoucnost. A také vidět to pro naši budoucnost, nyní z naší minulosti. A tak dále.

Když se dá dohromady Kéla zvuků, dá se pochopit tímto způsobem. Zvuk má začátek, střed a konec. Jazyk Van se vytvořil z jazyka Rot. Z něj se vytvořila finština, bylo propočítáno, že každé slovo ve finštině má nejméně 165.000 forem, pádů, nebo časů. Jazyk Rot je má možná mnohem více. Nicméně, normální slovní zásoba tvoří asi 150.000 zvuků. V současnosti máme nejméně o 15.000 zvuků méně, než má jazyk Rot. Geneticky jsme méně než jsme byli a měli bychom si být více vědomi daru, kterým jsme byli obdařeni.

Před tím, než v roce 1987 započaly vykopávky na dohled chrámu a jak bylo předpovězeno, byly objeveny tři veliké žulové desky, které byly nešťastnou náhodou zničeny. Dalším hloubením byl lokalizován tunel. Uvnitř byly řezby vzoru "Semena života", osmi mocností. Na konci tunelu byla obrovská žulová deska. 24. července 1987 Ior Bock vstoupil do tunelu. Na jeho konci viděl přes otvor vyvrtaný v žulové stěně, který ukazoval na přítomnost veliké jeskyně. Speciální fotografie hory ukázaly uvnitř obrovský prostor podobný katedrále.

Ior říká, že uvnitř je velký zlatý Bock, který chrání hlavní komoru. Symbolem rodu Bocků je kozel. Ve Finsku jsou ještě pohřbeni dva další Bockové. Zajímavé, všimněte si, že popis Oblouku smlouvy má dva zlaté Bocky na hlavě. Hlava kozla znamená mnoho náboženských symbolů. Změnilo to také zobrazení ďábla, majícího hlavu kozla. Ior Bock rozhodl, že zatím není vhodný čas, a chrám bude otevřen teprve tehdy, když bude veřejné mínění a názory vlády natolik vyvinuté, aby odolaly šoku, který bude nevyhnutně následovat pravdu o Bockově Sáze. Ior Bock pro tento náš stav vědomí používá tato slova: "Chápu, že je to tam, ale nemohu tomu věřit."

Webmaster

Naposled upraveno: 22. března 2002