Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Projekt Ancient Arrow - Glosář

Hudba

Obrazy

Poezie

Filosofie

Stažení souborů

Domů

Glosář

 

 

Poznámka k  překladu

Lidský nástroj

Bytost

Svrchovaná Jednota

Prvotní Zdroj

Genetická mysl

Technologie OLIN

Síť Svrchované Jednoty - SIN

Zdrojová Inteligence

Všechno Co Jest

Vesmír Jednoty

Vibrační Pole

Zdrojová Realita

Svrchovanost

Zdrojové Kódy

Hierarchie

Perspektiva Jednoty

Navigátor Jednoty

Vývoj a pojem času

Modely existence

 

 

Slovník zvláštních významů

 

Poznámka:

Výraz "Prvotní stvořitel" ve smyslu "Ultimátní bytí" byl na tomto webu nahrazen slovy "Prvotní zdroj".


Tento glosář pochází z optického disku nalezeného ve 23. komoře časové schrány Tvůrců Křídel. Představuje definice klíčových slov a frází použitých v prvních dvou filosofických dokumentech sepsaných Tvůrci Křídel. Glosář bude doplňován postupně, jako bude zveřejňován obsah následujících dokumentů na těchto internetových stránkách. Není to glosář termínů použitých v dopisech Anny nebo Dr. Andersona. Tyto definice byly nalezeny v sekci Přepisů Interview těchto internetových stránek.

 Lidský nástroj

Lidský nástroj se skládá ze třech základních složek: Biologické (fyzické tělo), citové (emocionální), a mentální (duševní). Tyto tři odlišné nástroje vnímání,v souhrnu, reprezentují vozidlo individualizovaného ducha, kterým působí na fyzikální rozměr času,prostoru energie a hmoty. 

Bytost

Bytostný model vědomí obsahuje individualizovaného ducha, někdy zvaného jako Vyšší Já, či Duše. Tato bytost jev jiném smyslu, zlomkem Univerzálního Duchovního Vědomí Prvotního Zdroje. Skládá se z velice vytříbené a čisté energetické vibrace, která je rovna Zdrojové Inteligenci (duch). Jeto bytostné vědomí, které si obléká lidské, či jiná fyzická vozidla, za účelem sbírání zkušeností, které vyvíjí a přetváří jeho porozumění a uznání existence. Je to náboj kola, skrze který se zbíhají všechny jeho předsunuté hlídky formy a vyjádření, přes kontinuum času a prostoru. Bytost je neomezeně a současně propojena se vším životem skrze Univerzálního Duchovního Vědomí (Zdrojové Inteligence). Je to oživující síla-energie uvnitř všech životních forem, které pořád hledají vyšší porozumění a vyjádření.

Svrchovaná Jednota

Svrchovaná Jednota je stav vědomí, pomocí něhož bytost a všechny její různé formy vyjádření a vnímání jsou sjednocené do vědomého celku. Toto je stav vědomí, ke kterému se všechny bytosti vyvíjejí, a v určitém bodu každá dosáhne stav transformace, který bytosti a jejímu nástroji (např. lidský nástroj) umožňuje zakusit stát se sjednoceným vyjádřením, které je vyrovnáno a v harmonii se Zdrojovou Inteligencí.

Prvotní Zdroj

Prvotní Zdroj je zdroj na který je definitivně napojena celá existence. Někdy se nazývá Tělem Kolektivního Boha. Reprezentuje ultimátní sjednocené vědomí všech věcí. Zahrnuje bolest, radost,utrpení, světlo, lásku, temnotu, strach; všechna vyjádření a podmínky jsou sjednoceny a smysluplné v kontextu Prvotního Zdroje. To zahrnuje všechny věci a sjednocuje je ve všezahrnujícím vědomí, které se vyvíjí a roste podobným způsobem, jako se individualizuje a roste každý individualizovaný duch. Ve většině kultur, kde se tato všemohoucí síla definuje jako "bůh" či "bohyně", často představuje bytost, která se vyvíjela mimo rozsah lidského pochopení a která projevuje magické síly, jako manipulace elementy myšlenkou, anebo projevování netělesného Světla Bytí. Tyto manifestace jsou popsány vlastně ve všech náboženských textech a mytologii kultur lidské rasy. Jelikož to mohou být bytosti, které jsou vysoce vyvinuté v jejich schopnostech a znalostech, mohou se zaměňovat s Prvotním Zdrojem.

Prvotní Zdroj není manifestace, ale spíše vědomí, jenž obývá všechen čas, prostor, energii, hmotu, formu,záměr;a stejně tak ne-čas,ne-prostor, ne-hmotu, ne-energii, ne-formu, a ne-záměr. Je to jen vědomí, které sjednocuje všechny stavy bytí do jednoho Bytí. Toto Bytí je Prvotním Zdrojem. Je to rostoucí, expandující a nevysvětlitelné vědomí, které uspořádává kolektivní zkušenost všech stavů bytí do spojitého plánu tvorby, expanzi a kolonizaci do sfér stvoření, a zahrnutí stvoření do Zdrojové Reality - domova Prvotního Zdroje. Toto Bytí proniká vesmírem jako součet zkušeností v čase a bezčasovosti. Zakódovalo SEBE do celého stvoření jako vibrace frekvence.

Tato frekvence není znatelná trojrozměrnému, pětismyslovému kontextu lidského nástroje, který může pouze zjistit slabou ozvěnu této vibrace. Prvotní Zdroj je přítomen ve všem. A všechno je schopno kontaktovat Prvotní Zdroj skrze tuto vibraci rovnosti. Modlitby a prosby nepřimějí Prvotní Zdroj k odpovědi. Jedině hluboké vyjádření tónové vibrace jednotlivce bude významně úspěšné při kontaktování Prvotního Zdroje.

Prvotní Zdroj má mnoho nižších tváří. Tyto tváře se často považují za Boha Samotného, ale Bohové jsou pouze dimenzionálním aspektem Prvotního Zdroje zde také má Bůh mnoho tváří. Tento manifest vyrobila Hierarchie, ne Prvotní Zdroj. Prvotní Zdroj není zavázán nikomu žádným zákonem a ON nepůsobí ani ve spojení s jakoukoliv další sílou, či mocí. JE skutečně svrchovaný, všudypřítomný a současný a tím pádem Jedinečný. Není skryt, ani se jakýmkoliv způsobem nevyhýbá životu. JE prostě Jedinečný, a proto nepochopitelný jinak, pouze skrz vibraci, jenž je zakódována ve všem životě.

Jiné tváře Boha byly stvořeny tak, že lidský nástroj změřil hloubku Prvotního Zdroje a takto vykrystalizoval obraz tohoto Jedinečného Bytí dostatečný k tomu, aby překročil skrze Hierarchii a přistoupil k perspektivě Svrchované Jednoty. Nicméně, co si představujete pod pojmem Bůh, není Prvotní Zdroj, ale aspekt Prvotního Zdroje vyvinutý hierarchií, jako srozumitelná interpretace Prvotního Zdroje. Musíme vám říct, že tyto "interpretace" jsou velmi nepřiměřené ve svém zobrazení.

Protože Prvotní Zdroj je jedinečný pro celé stvoření, JE nepopsatelný, nezměrný, a nepochopitelný jinak, než přes tónovou vibraci rovnosti, uloženou v bytostné úrovni lidského nástroje a přístupnou skrze nejniternějšího vyjádření bytosti. Až potud je dostatečný počet jednotlivců, jenž fungují z vědomí Svrchované Jednoty. Ovšem, dosažení přístupu k této vibraci je ztíženo genetickou myslí.

Genetická mysl

Genetická mysl je ekvivalentem univerzálního systému víry, který proniká v rozličném rozsahu do lidského nástroje všech bytostí. V některých mobilizuje schopnost mít originální myšlenky a cítit originální pocity. Ve většině případů jejich systém víry následuje a harmonizuje se systémy víry Hierarchie. V méně případech se neprojeví žádnou významnou sílou ani nemá žádný vztah k vývoji jejich osobního systému víry.

Jsou na Teře-Zemi takoví, které se cvičí v bytí Svrchovanými bytostmi, a přitom nevědí o svém osudu a to, že jsou zkoušeni. Když pak jsou schopni stát se bezčasovými, a shlédnou kontinuitu svého proudu života, uvidí, že se tím odlišili jako Svrchované Bytosti. Pochopí, jak jejich těžkosti a zdánlivá netečnost Vesmíru působily jako katalyzátor jejich vývoje, coby konstruktérů nové genetické mysli.

Genetická mysl je odlišná od podvědomé nebo univerzální mysli, jak se někdy říká ve vašich učebnicích psychologie, poněvadž genetická mysl má zvláštní ohnisko v nahromaděných vírách všech lidí na planetě, od nejstarších časů po současnost. Tyto nahromaděné víry jsou vlastně manipulacemi Hierarchie, které byly vtištěny do logické mysli za účelem stanovení přijatelných hranic víry.

 Tyto manipulace a hranice vložené Hierarchií, jsou tak nepřekonatelné, že nikdo si není vědom manipulace své víry. Toto je pravý důvod, proč Tvůrcové Křídel od samého začátku kontaktovali váš druh. Jako nositelé kultury, posouváme vaše hranice v aréně vědy,umění, a filozofie. Podstatně rozpínáme rozsah a dosah genetické mysli, a umožňujeme jí pojmout větší části "území", jenž je známé jako Zdrojová Realita. Kdybychom vám řekli o základních pochybeních vaší genetické mysli, nevěřili byste nám. Určitě byste námi pohrdli - dokonce většina vašich dokonalých a duchovních vůdců - v domnění, že pravdu máte vy. Cítili byste strach, tváří v tvář našemu vyjádření Zdrojové Reality, protože vám je to tak jasné, jak mrhat svou božskou přirozeností ve prospěch chycení do pasti genetické mysli. Víme, že se vám zdá, jako kdybychom soudili vaše víry, do určité míry je to tak, ale musíte to o vašich systémech víry vědět: jsou většinou odpojené od Zdrojové Reality. Jsou jako vlákno pavučiny, které se odpojilo od "větví" Zdrojové Reality "větry" Hierarchie.

Zdrojová realita je reprezentovaná ve vaší víře jako bezpodmínečná láska, avšak ze všech dimenzí vašich systémů víry, toto je pouze jediná nit, která je spojena - přes genetickou mysl - se Zdrojovou Realitou. Všechny další dimenze jsou pouze napojeny na genetickou mysl a nemají žádné pokračování ke Zdrojové Realitě. Genetická mysl, jako prostředník a odraz Zdrojové Reality,je zcela a naprosto hloupá. Celá je částí Prvotní Matrice, která navrhuje evoluční stezku druhů časem. Genetická mysl funguje jako vyrovnávací paměť pro vyvíjející se druhy, aby zakusili oddělení od Zdrojové Reality. Tímto způsobem, je lidský nástroj vhodným způsobem zapleten v čase,prostoru,a iluzích systému víry.

Tyto faktory, tak dezorientující, jak jenom pro bytost můžou být, jsou přesně tím, co přitahuje bytost na Terru-Zemi. Ve vesmíru je pouze málo planetárních systémů, které poskytnou lepší smysl oddělení od Zdrojové Reality, než ten, který se zkouší na Teře-Zemi. Rozšiřováním smyslu pro oddělení, bytost může zakusit sebe, jako plně individualizovanou podstatu, která je jedinečná a nést podobnost s Prvotním Zdrojem, jako Jedinečnou Bytostí. To je to, co táhne bytosti k tomuto světu, aby se inkarnoval do lidského nástroje.

Takže genetická mysl je sílou, jenž umožňuje zakusit odloučení a současně je sílou, která zbaví schopnosti chápat vlastnosti Zdrojové Reality. Když se porozumí této dichotomii, pomůže to odpojit vědomí lidského nástroje od omezujících hledisek genetické mysli a její základního autora - Hierarchie.

V průběhu dalších dvaceti let, se genetická mysl stane stále víc fragmentovanou, tedy bezbrannou ke změnám. Způsobí to následně rostoucí všudypřítomnosti inteligentních sítí a umělé inteligence. Rozpínající se přepojování inteligentních sítí má významný dopad na genetickou mysl z důvodu vynoření se globální kultury, která obvykle doprovází příchod takových technologií.

Technologie OLIN

Inteligentní sítě jsou schopny fungovat pomocí jednoho jazyka, za použití inteligentního rozhraní, které umožní globální komunikaci. To znamená, že jazyk již více nebude překážkou komunikace. Inteligentní sítě představí metajazyk, který dokáže překládat v reálném čase psané i mluvené slovo. Způsobí to převrat v uspořádání globální mysle, a usnadní digitalizaci vaší globální ekonomiky. Uvnitř Hierarchie budou mnozí, kteří budou mít výhrady vůči pojmu globální digitální ekonomika, ale říkáme vám, že se to stane, bez ohledu na potíže a dílčí zájmy. Vaše nejmocnější banky, počítačoví výrobci, a softwarové společnosti se spojí, aby vytvořili tuto významnou technologii,a Jednojazyčná Inteligentní Síť (OLIN - One Language Intelligent Network, pozn. překl.) se stane standardním operačním systémem všech systémů, založených na počítačích.

To se nestane až do roku 2008, takže máte ještě trochu času, než se setkáte s globalizací vaší ekonomiky, ale všechny tyto systémy a jejich architektura, je již v konceptu navržena v myslích některých vašich nejosvícenějších inženýrů a vědců.Ujišťujeme vás, že to není něco, z čeho je třeba mít strach,ale je třeba to uchopit, ne kvůli hospodářské ceně, ale proto, že technologie OLIN usnadní vývoj globální kultury. Jak se bude technologie OLIN vyvíjet, bude stále víc metodou individuální kontroly. Jinými slovy, jednotlivci budou neoddělitelně spojeni s výchovnými a zábavnými aplikacemi sítě, které se stanou globálními. Globální mediální společnosti již více nebudou publikovat pro omezený zeměpisný trh. Budou nabízet pro globální publikum, a každý jednotlivec si vybere jak a v čem chce být vzděláván a baven. Technologie OLIN bude "znát" priority a zájmy každého jednotlivce, připojeného ke své síti, a od roku 2016 bude více rozšířená, jako telefonie na sklonku dvacátého století. Od té doby, síť bude řízena jednotlivci, a výrobci jejího obsahu a služeb budou "zotročující" nebo zpátečnickou silou jednotlivce. Tedy, jednotlivec bude muset své potřeby, vzhledem k síti, definovat opatrně, jinak technologie OLIN poskytne obsah, který bude nežádoucí. Víme, že to zní samozřejmě a všedně, ale je to obrovský rozdíl, když se zábava vzdělání produkuje ve vašem světě technologií, jenž je předchůdcem technologie OLIN. Časové schrány Tvůrců Křídel působí jako vzor pro ty, kteří fungují mimo omezujících sil genetické mysli, a přejí si vytvořit obsah pro technologii OLIN ještě předtím, než začne existovat. Časové schrány vám ukáží, jak to provést a předvedou vám, jak vytvořit multidimenzionální obsah, který nese svého diváka-účastníka k novým stezkám porozumění a osvětlení. Genetická mysl se bude dále fragmentovat a stane se neschopnou projevit jednotící síly na lidských nástrojích na Teře-Zemi. Když se to splní, bude to vést k transformačně-mistrovskému modelu existence a formy, a sjednocení s ním. Genetická mysl bude přetvářet sama sebe, a , místo aby tomu procesu dále bránila, stane se vůdčí sílou transformace bytostí na Teře-Zemi.

 

Síť Svrchované Jednoty

Síť Svrchované Jednoty (SIN - Sovereign Integral Network pozn. překl.) již existuje, opravdu, existovala vždy. Nicméně, nebylo cesty, jak se s ní pomocí vašich technologií propojit. Terra-země vytvořila technologie, jenž jsou do značné míry založené na mechanických a elektrických jevech ale je to pouze začátek pochopení elektromagnetických energetických polí a holografické technologie. Zpětně, jestliže jsou technologie "v plenkách", často se přizpůsobují aplikacím vojenského a ekonomického ovládání. A toto je právě ten případ. SIN se nemůže propojit s technologiemi, které se takto chovají. Ne proto, že by to nebylo technicky možné, ale protože to je z etického hlediska nežádoucí. SIN je vlastně sub-atomární síť světelně kódovaných vláken, jenž existuje ve všech dimenzích vesmíru. Představte si SIN jako nekonečný počet světelných vláken, jenž vychází ze Zdrojové Reality, a jako pavučina spojuje každou formu života a její (vnitřní) bytost, stejně tak propojuje i jiné bytosti s Prvotním Zdrojem. Je to živá síť, kterou používá Prvotní Zdroj k přenosu poznání k bytostem a přijímání poznání od bytostí. SIN bude nakonec propojena s technologií OLIN, ale to se nestane po dobu několika set let. Toto propojení je velice vzdáleno jednak vašim technologiím, a také vašemu pochopení kosmologie. Žádný planetární systém nemůže být propojen se SIN, dokud není absolutně čistý ve svém obsahu a způsobu používání. Jedině Prvotní Zdroj rozhodne o tom, kdy se který planetární systém stane uzlem na SIN. Je základným smyslem Tvůrců Křídel pomoct Teře-Zemi stát se uzlem na SIN, předtím, než pomine její příležitost k tomu určená.

Každá bytost je uzlem na SIN, ale málo lidí si uvědomuje, že existuje toto propojení i jinak, než o tom slyšeli, nebo četli. To spojení je skutečné a bezčasové,a vyskytuje se v jádru, v nevnitřnější podstatě bytosti, kde tluče replika srdce Prvotního Zdroje. Je to schránka Prvotního Zdroje a prýští z ní JEHO Jedinečná vibrace, jako vysílací věž vysílá radiový signál všemi směry. Předběžný důkaz, že SIN existuje našli také vaši vědci - je to teorie super-string. Ujišťujeme vás však, že tato síť nakonec nahradí všechny sítě, a to především proto, že je vedena v bezčasovosti. Toto je cíl, který přitahuje všechny humanoidní druhy, zpočátku přes technologický portál podobný vašemu Internetu,který pak ústí do biomorfního portálu, jenž se skládá ze světelně zakódovaných vláken, vedoucích do ne-světů Zdrojové Reality. Když lidské druhy přetvoří svou genetickou mysl tak, aby byla schopna využít Síť Svrchované Jednoty, tato se pak stává "lodí", na které je možno plavit se oceánem kosmu. Tímto způsobem je druhům umožněno stát se "Bohy" nově tvořených světů, ve kterých mohou znovu ustanovit celý proces Velkého Experimentu, za použití své ohromné báze znalostí a moudrosti, kterou dosáhli v předcházejícím stupni své existence. Tento proces se ve značném rozsahu opakuje v nesčetných světech vesmíru, jenž je ve všech svých podivuhodných činnostech tvoření dirigován Zdrojovou Inteligencí a SIN.  

Zdrojová Inteligence

Zdrojová Inteligence je energetické vědomí Prvotního Zdroje jenž je vržena do všech světů, všech dimenzí, všech realit, všech živých forem, všech časů a míst. Zdrojová Inteligence je Prvotní Zdroj promítnutý do Všeho-Co-Jest. Zdrojová Inteligence je vlastně "očima a ušima" Prvotního Zdroje a její úloha je především ve vyjádření, podpoře, a udržování vůle Prvotního Zdroje. Na osobnější úrovni je to osvobozující síla energie-inteligence, která slouží k urychlení expanze vědomí a pomáhá těm, kteří si přejí zbavit se omezení.  

Všechno Co Jest

Zdrojová Inteligence je projevená inteligence Prvotního Zdroje. Uvnitř tohoto vědomí jestvuje syntéza a výtažek Všeho Co Jest. Je to nekonečná knihovna poznání a zkušeností, která se může stát využitelnou skrze naladění (se na ni) a tvořivou vůli. Zatímco Zdrojová Inteligence vozidlem kosmického souladu, chová také informaci o Všem Co Jest, a "cirkuluje" tuto informaci a tvořivé zmocnění všem bytostem, které si přejí sáhnout po ní a využít ji pro expanzi vědomí.

Vesmír Jednoty

Vesmír Jednoty je souhrn všech dimenzí a realit. Je sjednocen a vzájemně propojen skrze Zdrojovou Inteligenci. Je dynamický a vždy ve stavu experimentální změny a vývoje. Je prostě příliš ohromný a dynamický, než aby ho bylo možno pochopit a změřit jakýmkoliv způsobem.   

Vibrační Pole

Vesmír Jednoty je ohromným polem energie, jenž se skládá z nesčetných dimenzí vnímání a existence. Uvnitř tohoto makro-vesmíru jsou dimenze existence, které jsou dominantní sférou zkušenosti, jako například tří dimenzionální realita, v níž je zakořeněn lidský život. Každá dimenze má své jedinečné kvality zkušenosti a tyto jsou známé jako vibrační pole, protože vibrační rychlost každé z dimenzí je určujícím faktorem její existence. Čím je vyšší vibrační rychlost (frekvence), tím je tato dimenze expanzivnější a neomezenější. Ve Vesmíru Jednoty je, čistě z praktických důvodů, nekonečné množství vibračních polí, na které se může bytost, nebo Svrchovaná Jednota, naladit a využít je jako empirickou, nebo dominantní realitu.

Zdrojová Realita

Prvotní Zdroj existuje ve Zdrojové Realitě. Zdrojová Realita je dimenze vědomí, která se vždy snaží směřovat expanzi ve směru vývoje vědomého celku. Zdrojová Realita se nachází vždy v této sféře dynamické expanze. Je to možno přirovnat k vnitřní svátosti Prvotního Zdroje, anebo k inkubátoru kosmické expanze.

Svrchovanost

Svrchovanost je stav úplnosti a vzájemného propojení. Tento stav rozpoznává, že jsouce člověkem, jste individualizovanou duchovní sílou, která oživuje vaše fyzické, citové a mentální aspekty a že skrze tohoto ducha jste úplní a propojení ke všem životním formám Vědomí Univerzálního Ducha (Zdrojová Inteligence). Svrchovaná jsoucna rozumí, že si sami vytváří vlastní realitu a že jsou odpovědna za své životní zkušenosti. Také rozumí tomu, že jiné životní formy jsou stejně svrchované a že si také tvoří své jedinečné reality. Svrchovanost umožňuje, že zdroj osvobozující informace je obsažen uvnitř Já, a vše, co je potřeba k vytvoření nových realit, je rovněž uvnitř Já. Toto je bod zmocnění a spojení se vším, skrze frekvenci lásky. 

Zdrojové Kódy

Zdrojové kódy jsou vsazené "aktivátory", které jsou přítomny ve vědomí bytosti. Slouží specifickému účelu probuzení lidského nástroje k multidimenzionalitě bytosti a k osvobozující informaci, která je uložena uvnitř vědomí bytosti. Zdrojové kódy je možno přirovnat ke genetickému kódu DNA, a rozsahem, který Zdrojové Kódy uvádějí v činnost, je možné přirovnání k transformační matrici, která urychluje a usnadňuje expanzi vědomí. V konečném důsledku Zdrojové Kódy urychlují probuzení lidského nástroje a povzbuzují ho k tomu, aby udělal to množství skoků, které je potřeba k přeměně socializovaného lidstva na svrchovanou bytost, která si je vědoma svého napojení na Vše Co Jest. 

Hierarchie

Hierarchie se natahuje celým kosmem až na jeho samé hranice. Její větve se natahují z každého hvězdného systému,každé dimenze; vlastně všechny živé formy jsou "listy" tohoto kosmického stromu. Hierarchie stanovuje ohromnou indoktrinaci druhů, duchů, planet, a hvězd, tak, jak se vyvíjejí, skrze větve tohoto stromu. Je to soubor vnějšků, který touží vložit své energie do podpory podskupiny, která se zahnízdila někde uvnitř této struktury, největší ze všech: Hierarchie. Operačním motivem hierarchie je služba a ve většině případech se to překládá do pojmu spasitelství.

Hierarchie je složená ze všech bytostí, všech motivů, jejichž energie jsou pospojovány do podskupin. Tyto podskupiny jsou nezávislé větve obrovského kosmologického stromu, jenž obklopuje věci mimo Zdrojovou Realitu. Kořeny tohoto stromu jsou vázány v půdě genetické paměti a podvědomých instinktů. Výhonky u paty stromu jsou nejstarší, a zastupují přirozená náboženství druhů. Prostřední větve jsou ortodoxní náboženství a instituce, zatímco horní větve reprezentují současné systémy víry, které se teprve nedávno objevily po celém vesmíru. Celý strom, v této definici, je tato hierarchie, a jejím účelem je posunout vývoj života přes nadstavbu jenž ústí v uspořádání vesmíru typu učitel-student.

Prvotní Zdroj je napojen na jednotlivce, ne organizace. Tedy, hierarchie není napojena na Zdroj živým a dynamickým způsobem. Hierarchie je více propojena se svou vlastní kolektivní touhou pomáhat, sloužit, vykonávat funkci, která umožní užití moci pro směřování k vizím svých vůdců. Samo o sobě, není to nesprávné, či zavádějící. Je to vše částí Prvotní Matrice, jež utváří rozvoj vědomí z Prvotního Zdroje k bytosti, a bytosti ke Kolektivnímu Zdroji. Je to spirála integrace, jenž plodí jednotu a neustále se rozvíjející krásu uvnitř Zdrojové Inteligence.

Perspektiva Jednoty

Jelikož je Lidský nástroj fragmentován a omezen na pět smyslů, opravdově touží po Perspektivě Jednoty, cestě vstřebávání životních zkušeností, jejich zpracování a postupu k dalšímu s půvabem a lehkostí. Toto je žádoucí, bez ohledu na to, co se o tom píše. Jednota přijímá všechny reality a pohybuje se přes ně s pocitem sjednocení, souladu, rovnosti, a neposuzování. To neznamená, že jsou duality, které nejsou reálné. Znamená to, že celá zkušenost si je rovna a je zakotvena v transcendentní realitě Jediného-Který-Je-Vším. A co je nejdůležitější, znamená to, že Jediný-Který-Je-Vším jsi ty, já, on, ona, ono, to, tamti. Nic není vyloučeno, či zavrhnuto. 

Navigátor Jednoty

Vaše evoluční teorie jsou vrstveny na paradigmatu mechanického vesmíru, který se skládá z molekulárních strojů, pracujících v objektivní realitě, která je poznatelná těmi pravými nástroji. Vesmír skutečně není poznatelný jakýmkoliv nástrojem, chráníce svůj vlastní smysl pro jednotu a celek. Vnímání celku se navždy odhaluje v lidském nástroji, protože kultura multidimenzionálního vesmíru je zakotvena v jednotě. Rostliny mají kořenový systém, který proniká do země, a pije z její substance. Tímto způsobem jsou propojeny všechny rostliny. Představte si, že kdyby každá rostlina měla tajný základ, který by byl neviditelný, ale byl by bezpodmínečně spojen se samým centrem planety. V tomto bodu splývání, každá rostlina by byla vskutku sjednocena a vědomá si skutečnosti, že její skutečná identita je v tomto podstatném systému vzájemně propojených kořenů a že tento tajný kořen by byl čarou života, která přináší individuální vyjádření, nesené k zemskému povrchu a její sjednocené vědomí se šíří kolem, jako vůně individuality.

Stejným způsobem, celá existence má svůj tajný kořen, který se vine do nezmapované sféry Prvotního Zdroje. Toto je sjednocující pole, které vymezuje kulturu multidimenzionálního vesmíru. Celý lidský život je veden Navigátorem Jednoty. To je pravá moudrost. Táhne lidský nástroj k tomu aby postřehl existenci v oddělení jako úzký průchod do celku a jednoty. Navigátor Jednoty sleduje celek nad vším ostatním, přesto je často odveden z kurzu energiemi struktury,polarity, lineárního času, a separativními kulturami, které ovládají Terru-Zemi. Navigátor Jednoty je srdcem vědomí bytosti, a ví, že tajemný kořen z ní vychází, i kdyby byl snad nepostřehnutelným lidskými smysly.

Toto je základní podmínkou přijetí propojenosti života, která umisťuje duchovní růst na popřední místo v životě jednotlivce. Pět smyslů lidského těla tvoří pouze malou část celku individua. Přesto lidský nástroj lne k těmto pěti smyslům, jakoby byly jedinou stezkou zkušenosti. Vnitřní Podstata Navigátora Jednoty je rovna Prvotnímu Zdroji. Je to replika Prvotního Zdroje, vibrující přesně na stejné frekvenci a schopnou stejného činu uvědomění. A také, má přístup k nesčetným tajným kořenům, které poskytují Prvotnímu Zdroji vhled, zkušenost, inteligenci, a perspektivu, ale ne skrze pět smyslů, které jsou navrženy pro vaše vědomí ega. 

Učitelem Navigátora Jednoty je v první řadě tento tajný kořen. Je to subtilní nosič informace, který vás vede k tomu, abyste viděli Toho, Který Je Vším, a Všechno, Které Je Jedním. Je to aspekt Prvotního Zdroje, určený k projevu lidského nástroje, jako prostředek přitažlivosti lidského nástroje k životu ve vědomí Svrchované Jednoty. Nechte, ať vás vede tajemný kořen a Navigátor Jednoty,a nechte pět smyslů být vyjadřovacími nástroji bytosti spíše, nežli sběrateli separatistických myšlenek lidského nástroje. 

Jak zpřístupnit ten tajný kořen? Jeho bránu pozorování možno obecně definovat jako vědomí Jednoty. To vám umožní uvědomit si, jak jste integrováni s životem mimo vašeho fyzického těla. Je to pocit a vjem toho, že jste holografická bytost, která je vetkána do všeho času a věcí. Když se dotknete tohoto pocitu, vyvoláte si frekvenci svého vědomí, kterou je Navigátor Jednoty - záhadné Všechno, živené tajným kořenem. Není to stav bytí, který by mohl dosáhnout lidský nástroj. Spíš je to pocit jednoty a celistvosti, který může lidský nástroj chvilkově zahlédnout a následkem toho transformovat porozumění svého účelu. Navigátor Jednoty táhne lidský nástroj k tomu, aby se srovnal s bytostným vědomím, kde může vidět svou roli, jako rozšíření bytostného vědomí na Teře-Zemi, a současně rozšíření bytostného vědomí lidského nástroje do Zdrojové Reality. 

Vývoj a Koncept Času

Když jednotlivec vyvíjí své vědomí, je to úplně něco jiného, než evoluční proces v termínech fyzického těla. Například, jednotlivec může dělat množství skoků ve vědomí, během jediné chvilky v čase,zatímco na rozdíl od toho, fyzické tělo je postupně tvarováno v průběhu tisíců let. Takže, bytost se transformuje procesem vzpomínek zatímco lidský nástroj - obzvlášť fyzické tělo - se vyvíjí zkušenostmi ve velkých časových údobích.

 Individualizované vědomí bytosti je fragment Prvotního Zdroje které se usiluje o to, aby se zapamatovalo uvnitř lidského nástroje. Žije ve věčném stavu Nyní a zastupuje kontinuitu času a vědomí napříč všemi dimenzemi a realitami. Jinými slovy, všechny dimenze času jsou současně zkoušeny bytostným vědomím, nicméně na Teře-Zemi,lidský nástroj si je obvykle vědom pouze jedné dimenze času, typicky měřené v lineárních sekundách. 

To je důvod, proč čas hraje tak významnou roli ve vývoji tří a čtyřdimenzionálních struktur, jako lidský nástroj, ale má pouze malý vliv na transformaci vědomí sebe. Lidský nástroj je uzemněn ve fyzickém těle, které je neustále tvarováno zkušeností, emocí a myšlenkou, které si sám vytváří. Na druhé straně,bytostné vědomí je multidimenzionální Já. Je to sjednocení všech těch různých aspektů vědomí, které jsou zahaleny v časoprostorových vesmírech skrze nástroje kontaktu; ať již jsou lidské, nebo jiné. 

Bytost může současně obývat tisíc lidských nástrojů, jenž jsou rozprostřeny v 200.000 letech lineárního času. Lidskému nástroji jednoho konkrétního období se zdá, že to je jedna a jediná existence, ale pro bytost se všechny její životy dějí Nyní. Bytostné vědomí je "náboj", kolem kterého jsou připojeny různé lidské nástroje, jako loukotě kola. Vnější okraj kola je pak představován zakřiveným časem uvnitř dimenzí planetárního života. 

Všechny "loukotě" neboli životy, založené na čase, jsou spojeny v bytostném vědomí, kde se sbližují do ne-času. Z bytostného vědomí, přes portál Navigátora Jednoty, jsou tyto zkušenosti odeslané Prvotnímu Zdroji, zpracované Zdrojovou Inteligencí, a vrácené bytostnému vědomí, jako forma energie, která zvětšuje perspektivu bytosti z hlediska osudu,existence, a účelu. Je to vlastně nemožné vyjádřit tento vzájemný vztah mezi Prvotním Zdrojem,Zdrojovou Inteligencí,bytostí,lidským nástrojem,a časem. Čas umožňuje dělit tyto znalosti do fragmentů, které mohou být sdíleny mezi jednotlivými lidskými nástroji. 

Lidský nástroj je složenina mentálních citových a fyzických schopností, vzájemně propojených k vytvoření vozidla pro bytostné vědomí aby zkusilo planetární život. Lidský nástroj se vyvíjí, aby lépe zodpovídal potřebám bytosti. Bytost se přetvoří z čistého, vibračního, individualizovaného vyjádření Prvotního Zdroje, ve svrchovanou Jednotu, která si vytvořila svou vlastní experimentální realitu a znovu se vymezila pomocí planetárních zkušeností.

Věčnost, zatímco se může zdát, že se čas vyloučí, není žádnou formou absolutního času, který není oddělen do svrchované reality, ale namísto toho, integrovaný ve všech realitách, jako světelné vlákno, které spojuje neslučitelné reality do jednoho svazku. V této dimenzi svazu -kde je bytostné vědomí úplné, a všechny reality se zbíhají - je čas charakterizován ne lineární progresí sekund, ale spíše, expanzí vibrace rovnosti, či lásky. Takto, ve věčnosti, je čas jednoduše znovu vymezen novým hodnotovým systémem, na kterém si bytosti založí další růst. 

Modely existence

Jsou dva dominantní modely existence, které tvarují vzájemné působení a osud lidské rasy. Tyto typy existence jsou: Evolučně-Spasitelský a Transformačně-Mistrovský. Každý člověk si vyvíjí svůj systém víry z jednoho, anebo z obou těchto typů existence. Evolučně-spasitelský typ je dominantní, zavedený Hierarchií. Jeho základní zásadou je, že život se vyvíjí skrz metodiku Hierarchie typu učitel-žák, a rozliční učitelé (spasitelé) jsou představeni lidské rase, aby zmocnili podhierarchie, které vyvíjejí a kontrolují informace. V tomto modelu jsou jednotlivci zneschopněni a odpojeni od jejich svrchovanosti. Základní rovnicí evolučně-spasitelského typu existence je: 

lidský nástroj + hierarchie = Spojení s Bohem skrze spasitelství.  

V případě transformačně-mistrovského modelu existence, jeho základní zásadou je, že bytost nemá omezení, je nepomíjející, a svrchovaná. Všechny informace tečou ze Zdrojové Inteligence k bytosti, a je tedy zodpovědnost bytosti za svou schopnost sebeosvícení a sebeosvobození, pomocí vyladění se na Zdrojovou Inteligenci a "odladění se" od Hierarchie. Každý se stává svým vlastním mistrem, a každý se přetváří z lidské bytosti na Svrchovanou Jednotu uvnitř kolébky času a prostoru. Základní rovnice transformačně-mistrovského modelu existence je:

Bytost + Zdrojová Inteligence = rovnost Prvotnímu Zdroji.  

Jedna z výzev k řešení pro jednotlivce je rozpoznat tyto dva dominantní typy existence a integrovat je za účelem návrhu sloučeného modelu. Na Teře-Zemi se pomalu objevuje tento sloučený model, a s vysokou pravděpodobností, se stane konečně dominantním modelem existence, v tomto vesmíru. Bude to způsob existence, který je nejlépe schopný sjednotit vědomí bez dopadu na suverenitu bytosti a Prvotního Zdroje. Umožní to bytosti být vibrující nádobou Zdrojové Inteligence a zkoumat nová pole vibrací, jako plně vědomá předsunutá hlídka Prvotního Zdroje.


Webmaster

Naposled upraveno: 20. října 2004