Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Přepisy rozhovorů s Dr. Andersonem

Úvodní informace

První rozhovor

Druhý rozhovor

Třetí rozhovor

Čtvrtý rozhovor - první část

 

Kniha "Tvůrci křídel - projekt Ancient Arrow" - první část

 

Čtvrtý rozhovor s Dr. Andersonem, alias Dr. Nerudou

Dr. Jamisson Neruda - čtvrtý rozhovor - první část - úryvek

 

Zaznamenala Sarah

Následuje záznam sezení s Dr. Nerudou, ze dne 31. prosince 1997, který mi dovolil nahrát jeho odpovědi na mé otázky. Toto je přepis tohoto sezení. Bylo to jednou z pěti možností, kdy jsem mohla nahrát naši rozmluvu a přepis je přesnou kopií rozhovoru. Nedělala jsem žádné úpravy, a snažila jsem se použít přesná slova, výrazy a gramatiku, které používal Dr. Neruda.

(Doporučuji před čtením tohoto výňatku přečíst si předešlé tři rozhovory.)

Následující výňatek je z rozhovoru č. 4 s Dr. Nerudou. Týká se diskuse ohledně lokality Tvůrců křídel Ancient Arrow v jižním Novém Mexiku a objevu dvacáté čtvrté komnaty. Tato část představuje 20% celkové velikosti čtvrtého rozhovoru, a je vyňatá z jeho první části.

 

Sarah: 

"Jak jsem slíbila, jednou z věcí, na které se chci soustředit v tomto rozhovoru je lokalita Ancient Arrow. Podle toho, co jste říkal tehdy, Ancient Arrow byla v podstatě zbavena svých artefaktů. Kde teď jsou a co myslíte, že s nimi ACIO zamýšlí?"

Dr. Neruda:

"V době mého útěku byly předsíň a všech dvacet tři komnat starostlivě změřeny a analyzovány, a každý předmět byl zaznamenán.Všechny předměty, které mohly být odnesené z komnat, byly přesunuty do laboratoří ACIO a podrobeny přísnému zkoumání. Počáteční naděje ukazovaly, že předměty by mohly obsahovat dosažitelné technologie, které by nějakým způsobem mohly urychlit vývoj BST. Nicméně, myslím si, že tato očekávání změnil objev dvacáté čtvrté komnaty."

Sarah:

Nikdy předtím jste nemluvil o jakémkoliv detailu těchto komnat. Co bylo zvláštního na té dvacáté čtvrté?"

Dr. Neruda:

"Co bylo zajímavé na těch komnatách - kromě toho, že obsahovaly ony předměty - bylo, že lokalita byla sterilní, jako operační sál, kromě dvacáté třetí komnaty. Vzpomínáte si, že tyto komnaty vyčnívaly ven z ústřední chodby, která spirálovitě stoupala nahoru v pevné skále. Z nejvyššího bodu dvacáté třetí komnaty bylo dolů do předsíně kolem padesát metrů. Věděli jsme, že na optickém  disku je dvacet čtyři částí, ale předpokládali jsme, že do tohoto počtu byla zahrnuta předsíň, i když neobsahovala žádný artefakt. Tak jsme došli k falešnému závěru o dvaceti čtyřech komorách."

Sarah:

"A nebylo to tak?"

Dr. Neruda:

"Ne. Byla tam další komnata, která byla ukryta."

Sarah: 

"Jak?"

Dr.  Neruda:

"Na podlaze dvacáté třetí komnaty bylo značné množství kamenných úlomků. Byly zde všechny znaky toho, že nebyla dokončena, jakoby stavitelé museli náhle odejít, anebo prostě, jakoby jim došla trpělivost před dokončením tohoto díla. Investovali jsme spoustu času a analyzovali jsme zdi a sutiny z této komnaty, doufajíc, že zjistíme použitou technologii stavby, ale nikdy bychom nebyli předpokládali, že pod sutinami, na podlaze komnaty byl ukrytý vchod."

Sarah:

"Takže tam byly padací dveře?"

Dr. Neruda:

"Krátce po mém útěku byly tyto padací dveře objeveny průzkumníky z ACIO, kteří prováděli rentgenové fotografie interiéru."

Sarah:

"Za jakým účelem?"

Dr. Neruda:

"Snažili se tak stanovit stavební nedostatky, které by mohly z dlouhodobého hlediska narušit stabilitu tohoto místa. Vždyť jsme v konečném důsledku porušili těsnost toho místa a podrobili stavbu značným tlakům. Fifteen, s důkladností sobě vlastní,  chtěl si být jist, že jsme nedopatřením neporušili stavební celistvost místa. Byl si jist, že záchrana tohoto místa je rozhodující."

Sarah: 

"Dobrá, takže rentgen ukázal padací dveře do jiné komnaty. Jak je možné, že předtím jste je přehlédli? Byly úplně ukryté?"

Dr. Neruda:

"Ne úplně. Bylo nám řečeno, abychom všechny komnaty ponechali v takovém stavu, jak je najdeme - kromě artefaktů a jejich katalogizace. Nevěděli jsme ale, že patnáct centimetrů kamenné drtě na podlaze dvacáté třetí komnaty skrývají svislý úzký průchod."

Sarah: 

"Ten průchod byl zcela svislý?"

Dr. Neruda:

"Správně. Klesal do hloubky málem padesát metrů..."

Sarah: 

"Ale myslela jsem, že předsíň je padesát metrů pod dvacátou třetí komnatou."

Dr. Neruda:

"To je, ale ne přímo pod ní. Dvacátá čtvrtá komnata je oddělena čtyřmi metry kamene od nejbližší zdi předsíně."

Sarah:

"Byl tam nějaký průchod do předsíně, anebo měla vchod pouze z dvacáté třetí komnaty?"

Dr. Neruda:

"Jediný vchod byl z dvacáté třetí komnaty, co ji činilo málem nedostupnou."

Sarah: 

"Proč?"

Dr. Neruda:

"Protože průchod byl velice těsný pro dospělého člověka a byl velice dlouhý pro slezení."

Sarah:

"Nemohli jste jej rozšířit, když disponujete takovými technologiemi?"

Dr. Neruda:

"Byla to jedna z alternativ, ale Fifteen necítil, že by byla zaručeně úspěšná."

Sarah:

"Proč ne? Vypadá to jako pěkně důležitý objev - možná klíč k celé lokalitě."

Dr. Neruda:

"ACIO vlastní technologie, které nám umožnily spustit kamery do šachty a vyfotografovat celou komnatu na dálku."

Sarah:

"A co jste uviděli?"

Dr. Neruda:

"Všechny rozměry dvacáté čtvrté byly největší ze všech ostatních komnat. Její nástěnný obraz byl největší, a stejně jako ve dvacáté třetí, byl orientován vodorovně, ne svisle. Byl tam taky  technologický artefakt, který, pokud vím, odolává, jako ty ostatní, jakýmkoliv zkoumáním ze strany ACIO."

Sarah:

"Byly tam ještě nějaké rozdíly kromě rozměrových?"

Dr. Neruda:

"Byla podobná dvacáté třetí v tom smyslu, že její vzhled byl také nedokončen, ale rozměrově byla asi třikrát větší. Na zdi, protilehlé obrazu, byla vytesána řada piktografů, uspořádaných po pěti znacích v sedmi skupinách."

Sarah: 

"Ukazoval jste mi fotografie maleb v komnatách,viděla jsem i tuto?"

Dr. Neruda:

"Ne."

Sarah:

"Jak vypadá?"

Dr. Neruda:

"Z celé kolekce je nejabstraktnější a nejsložitější a proto těžko popsatelná. Jako u všech ostatních komnat, vynaložili jsme značné množství úsilí a času abychom rozšifrovali symboly a analyzovali obsah obrazu, ale co do jejich pravého účelu jsme zůstali pouze u spekulací."

Sarah:

"Měli jste nějakou hypotézu k tomu, proč byla dvacátá čtvrtá komnata tak ukryta?"

Dr. Neruda:

Vzpomeňte, že většina v Labyrinth Group to místo dávala do souvislosti s lidským genomem..."

Sarah:

"Kvůli jeho spirálovitému tvaru?"

Dr. Neruda:

"Ano, a také kvůli tomu, že komnat bylo dvacet tři - což je přesný počet chromozomů, nebo jejich párů v normální lidské buňce. Tyto skutečnosti, spolu s některými detaily, obsaženými na malbách a také v souvislosti s filosofickými texty, které jsme rozšifrovali, nás vedly k závěru, že to místo bylo navrženo, aby vyprávělo příběh o lidském genomu."

Sarah:

"Dobrá, ale proč byla dvacátá čtvrtá komnata skryta a jak se to vztahuje k lidskému genomu?"

Dr. Neruda:

"Nevím to jistě, ale vzpomeňte si, že dvacátý třetí chromozom se vztahuje k pohlaví jedince. Obraz z dvacáté třetí komnaty je jediným obrazem, který ukazuje - i když abstraktně - pohlavní orgány obou, muže a ženy. Domnívali jsme se, že je to záměr. To, že dvacátá třetí komnata je nedokončená naznačovalo, že dvacátý třetí chromozom je také nějakým způsobem nedokončen, co vede k domněnce, že genom pohlaví by mohl mít ještě nějakou jinou funkci, která dosud není dokončena."

Sarah:

"Cožpak není celý genom nedokončený? Vzpomínám si, že 95% lidského genomu se nepoužívá. Není to pravda?"

Dr. Neruda:

"Je pravdou, že instrukce, které jsou v genech obsaženy, jsou většinou nepoužité, ale samotné geny, pokud se týká jejich instrukčních sad, pokud je nám známo, nejsou neúplné. Jsou zde,  ovšem, genetické mutace, objevující se z času na čas, ale tyto opět nejsou ve stavu nedokončení pokud jde o samovolné přizpůsobení se genetickému mísení.

Sarah:

"Tedy, co s tou dvacátou čtvrtou komnatou? Existují příklady lidí s dvaceti čtyřmi chromozomy?"

Dr. Neruda:

"Za prvé, je to dvacet tři párů, a ano, existují lidé, kteří mají dodatečný chromozom, ale je to většinou nežádoucí a často je to smrtelné. V našem výzkumu jsme nikdy neviděli 24 párů chromozomů ve zdravém, normálním člověku."

Sarah:

"A nebylo by možné, že to není o chromozomech? Nejsou tam žádné páry komor, takže možná to vypovídá o období dvaceti čtyř chromozomů."

Dr. Neruda:

"Tato možnost byla určitě prozkoumána:"

Sarah:

"A...?"

Dr. Neruda:

"Nenašel se žádný spolehlivý důkaz, takže tato teorie byla odmítnuta."

Sarah:

"Takže nic lidského nemá 24 párů chromozomů?" Proč by Tvůrci křídel budovali něco takového, zřejmě založeného na genetice a udělali v tom takovou chybu?"

Dr. Neruda:

"Nikdo v Labyrinth Group nevěřil tomu, že je to chyba. Šimpanzové, orangutani, a gorily mají 24 párů chromozomů."

Sarah:

"Opice?"

Dr. Neruda:

"Kterýkoliv molekulární biolog vám řekne, že náš genom je z 98% shodný s šimpanzím."

Sarah:

"Chcete tím naznačit, že Tvůrci křídel vytvořili to místo na počest šimpanzů?"

Dr. Neruda:

"To ne. Pouze naznačuji pravdu. Až do roku 1955 si vědci mysleli, že lidé mají 24 párů chromozomů, stejně jako šimpanzy a gorily, ale pak se zjistilo, že lidem, někde v průběhu věků, se sloučili dva chromozomy do jednoho..."

Sarah:

"Jak to ale souvisí s objevem dvacáté čtvrté komnaty?"

Dr. Neruda:

"Možná to nesouvisí. Lidský genom vypadá jako encyklopedie s dvaceti třemi svazky. Je docela dobře možné, že dvacátá čtvrtá komnata,  v tomto případě, je něco jako obsah nebo vyhledávací rejstřík."

Sarah:

"Nedá se vidět, jako ostatní chromozomy?"

Dr. Neruda:

"Mysleli jsme si, že má nějaký význam to, že komora je ukryta, a že je propojena pouze úzkým, svislým průchodem do dvacáté třetí. Teoreticky je možné, že dvacátý čtvrtý chromozom není molekulární genovou schránkou. Může být genetickou mutací, naznačenou do naší budoucnosti. Anebo je tato komnata jakousi metaforou pro novou funkci lidského druhu, která je doposud v latentním, anebo neaktivovaném stavu."

Sarah:

"Takže, co si Fifteen myslí, že by to mohlo znamenat?"

Dr. Neruda:

"ZEMI provedl důkladný průzkum proměnných, a myslím, že Fifteen více-méně akceptoval většinu pravděpodobných alternativ, tedy, že 23. chromozom byl předurčen k mutaci, vytvoření, nebo urychlení vytvoření dvacátého čtvrtého chromozomu, který by mohl fungovat, jako orientační soustava, nebo indexový ukazatel pro budoucí genetiky."

Sarah:

"A ZEMI to vše vydedukoval z obyčejného obrazu?"

Dr. Neruda:

"ZEMI provedl šedesát dva různých analýz obrazu v dvacáté čtvrté komoře, přičemž každá z nich měla pravděpodobnost přes 40%. Toto je neslýchané, ledaže by byl objekt zakódován dostatečně složitě, a toto kódování by bylo provedeno tak, aby vytvořilo síťovou souvztažnost možností. Tato malba spolu s hieroglyfy na protější zdi se tak chovají. Tento úkaz vyl v ACIO nazván index Komplexní souvztažnosti (iks) a byly mu přiřazeny hodnoty ve stupnici nula až sto. Jestliže má předmět, nebo událost hodnotu iks=15, považují se za kódované. Artefakty dvacáté čtvrté komnaty mají nejvyšší iks ze všech ostatních komnat: 94,6. Pro srovnání, další nejvyšší iks má šestá komnata a to hodnotu 56,3."

Sarah: 

"Proč je to tak důležité?"

Dr. Neruda:

"Protože Fifteen chápal dvacátou čtvrtou komnatu jako klíč k celé stavbě. ZEMIho analýzy jsou natolik zvláštní, že se nedají jednoduše shrnout v tomto rozhovoru."

Sarah:

"Můžete mi dát příklad, jak ZEMI určuje hodnotu iks?"

Dr. Neruda:

"Obraz anebo předmět se prohlídne a redukuje na digitální součásti. Hodnoty, jako barva, poměr, poloha,  tvar, a opakování se stanoví a analyzují. Například, jedna z abstraktních postav na obraze dvacáté čtvrté komnaty vypadá, jakoby plula vzhůru nohama a zdá se, že má 23 hvězd ve své střední části. ZEMI by k tomuto přidružil určitý význam, a toto by se stalo vláknem síťové souvztažnosti. Pak by pokračoval ve vytváření dalších takových "vláken", hledáním shodného vzoru. Jestliže objeví vzor s dostatečnou matematickou spojitostí a souvislostí, vydedukuje z toho, že ten objekt je vytvořen pro nějaký účel."

Sarah:

"Jinými slovy, vyšší hodnota iks naznačuje vyšší účel?"

Dr. Neruda:

"Ano, a obzvlášť tehdy, když jsou zde podstatné rozdíly, jak je to v případě 24. komnaty."

Sarah:

"Když se všechny ty střípky dají dohromady, vynoří se obraz toho, že lokalita Ancient Arrow byla vytvořena jako metafora lidského genomu, a toto předpovídá mutaci, která vytvoří 24. chromozom, který nás povede právě zpátky k našim chlupatým bratrancům. Nebyl by to vývojový sestup,čili devoluce?"

Dr. Neruda:

"Nikoliv."

Sarah:

"Proč ne?"

Dr. Neruda:

"Molekulární prostředí dvacátého třetího chromozomu je nejvíce protichůdné a nejdynamičtější ze všech lidských genomů. To vytváří možnosti dalších změn. Molekulární a evoluční genetikové začínají teprve teď poznávat tuto podstatnou skutečnost dvacátého třetího chromozomu.

Výsledkem ZEMIho analýz bylo, že obraz ve dvacáté čtvrté komnatě se netýká naší pohlavní totožnosti, jak je to v případě dvacátého třetího chromozomu, ale naší duchovní totožnosti."

Sarah:

"Jak to?"

Dr. Neruda:

"Abych to rozumně vysvětlil, potřebuji k tomu asi dvacet minut vyprávění. Chcete abych pokračoval?"

Sarah:

"Můžete to nějak shrnout?"

Dr. Neruda:

"Zkusím to. Mezi dvacátou třetí a dvacátou čtvrtou komnatou je několik souvislostí; nejzřejmější je ta, že do dvacáté čtvrté komnaty je možno dostat se pouze z dvacáté třetí. To naznačuje, že dvacátá čtvrtá je výsledkem funkce a podmínek dvacáté třetí.  V jiném smyslu, tunel, který je propojuje je porodním kanálem, a dvacátá čtvrtá je dítětem.

Protože dvacátá třetí znamená pohlavní chromozom, znamená to, že tato určuje pohlavní a fyzickou totožnost osobnosti, její účel je z velké části dvojitý. Je docela logické vyvodit, že kdyby bylo dáno narodit se novému chromozomu, možná by to mělo něco společného s naší duchovní totožností, obzvlášť ve světle všech ostatních informací, které máme o Centrální rase."

Sarah:

"Mám pocit, že tomu věříte."

Dr. Neruda:

"Myslím, že je to životaschopná hypotéza, ale přesný účel lokality Ancient Arrow je tímto již stanoven s vysokou spolehlivostí."

 Konec úryvku...


Webmaster

Naposled upraveno: 18. června 2004